24 thg 3, 2013

Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng là một xã hội như thế nào?


Việc hình thành những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là công việc rất khó khăn. Mô hình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chưa có trong thực tiễn lịch sử, càng chưa có khi chúng ta xây dựng một nước có nền kinh tế chưa phát triển như nước ta. Đây là một vấn đề rất mới mẻ. Bác Hồ của chúng ta đã chỉ rõ: "Chủ nghĩa xã hội là gì? Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng và tự do. Nhưng nếu tách riêng một mình mà ngồi ăn no, mặc ấm, người khác thì mặc kệ, thế là không tốt… Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân giàu, nước mạnh… Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con. Thế ta đã đến đấy chưa? Chưa đến, chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần" chủ nghĩa xã hội là "một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng…".
Tóm lại, "xã hội ngày càng tiến lên, vật chất càng tăng, tinh thần càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội".
Từ những tư tưởng lớn của Bác Hồ, trải qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Cương lĩnh của Đảng ta chỉ rõ xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội:
- Do nhân dân lao động làm chủ.
- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Sáu đặc trưng nêu trên thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta sẽ xây dựng, một xã hội tiến bộ nhất so với các chế độ xã hội đã xuất hiện trước đây. Trong xã hội đó, nhân dân lao động là người chủ chân chính và thực sự của xã hội. Nó chi phối và thể hiện trong toàn bộ thể chế của xã hội, đều hướng vào việc đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đó là sự khác nhau về chất giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng phải có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và lực lượng sản xuất hiện đại, là cơ sở kinh tế để xóa bỏ nguồn gốc của chế độ người bóc lột người, con người được giải phóng có điều kiện phát triển toàn diện, tạo ra sự bình đẳng trong xã hội và đoàn kết giữa các dân tộc, có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng không chỉ có nền kinh tế phát triển cao mà còn phải xây dựng một nền văn hóa tương ứng, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đó đảm bảo sự phát triển hài hòa, lành mạnh của chủ nghĩa xã hội.
Những đặc trưng trên gắn bó mật thiết với nhau trong một chỉnh thể thống nhất, vừa làm tiền đề, điều kiện, vừa tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển. Cùng với quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là phải xác định được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết kinh nghiệm thành công và cả kinh nghiệm chưa thành công trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước khác, đặc biệt là những kinh nghiệm của những năm đổi mới, Đảng ta đã nêu ra những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, gồm:
Một là, "xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nguyên kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc và của nhân dân".
Hai là, "phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân".
Ba là, "phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu".
Bốn là, "tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của loài người, trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội".
Năm là, "thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước; trung thành với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, với tất cả các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới".
Sáu là, "xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng".
Bảy là, "xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".
Đó là những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những quan điểm về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là những định hướng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
                                                                                                        Vincy Hoẵng (st)

174 nhận xét:

Phải xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Xóa bỏ được khoảng cách giàu nghèo, một xã hội ấm no hạnh phúc!

đó là một chủ nghĩa xã hội do dân và vì dân! một xã hội văn minh, công bằng và tiên tiến!

Hiện nay các loại rận luôn luôn xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng bịa đặt trắng trợn về chế độ của đất nước của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta cần phải bảo vệ chế độ của chúng ta

theo hiến pháp nước Việt Nam thì nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân đại diện cho quyền lợi của nhân dân. nhân dân làm chủ mà thông qua trực tiếp là nhà nước Việt Nam

Để xây dựng chủ nghĩa thực sự là rất khó ! bởi lực lượng chủ nghĩa dân chủ trên thế giới đang quá đông và mạnh ! bọn chúng luôn muốn tẩy chay phá hoại những nước muốn quá độ lên chủ nghĩa xa hội ! thật khó !

xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại
Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại
thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Rõ ràng là xây dựng xã hội chủ nghĩa (chứ không phải nhà nước xhcn đâu nha các bạn). Mà xã hội chủ nghĩa thì phải được xây dựng từ những con người chủ nghĩa xã hội-nôm na là phải nghĩ tới những người khác trong xã hội. Cao hơn nữa là chủ nghĩa cộng sản-ai cũng như ai trong xã hội=không cần chính quyền= thế giới ở thiên đàng hay cõi niết bàng.
Mọi người ai cũng đều thấy đó là một xã hội lý tưởng hầu như không thể đạt tới được. Mà trước tiên phải xây dựng một xã hội thật công bằng và bác ái: đại khái là ngoài đường phố phải ngăn nắp, sạch đẹp, để xe mà không sợ bị mất cắp, mọi người chào hỏi lịch sự...
Em vốn là nông dân chỉ biết tới đó thôi.

Đó là một đất nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Quyền lực thuộc về nhân dân và nhân có quyền giám sát các hoạt động của chính quyền. Đó là đỉnh cao của tự do dân chủ điều mà một số nước tư bản đang cố gắng theo đuổi

Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH một con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn nhưng dù khó khăn gian khổ đến đâu thì chúng ta vẫn quyết tâm đi đến cuối con đường nơi có tự do hạnh phục dân chủ cho chúng ta,

Chủ nghĩa xã hội đang là chế độ ưu việt của thế giới nơi nhân dân thực sự làm chủ hơn nữa tại đây nhân dân có được sự quan tâm chăm lo tới đời sống của chính quyền các cấp mà chế độ tư bản chủ nghĩa không bao giờ có được

Việt Nam chúng ta đi trên con đường tiến tời chủ nghĩa xã hội quả là đúng đắn, cuộc sống người dân được ấm no hạnh phúc, xã hội công bằng văn minh, quá tuyệt vời!

chúng ta phải kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội mà Bác đã chọn, chúng ta quyết tâm xây dựng đất nước ta tươi đẹp hơn

ý bạn là có lẽ ko bao giờ thực hiện được chế độ này ư? tôi lại có niềm tin vào tương lai của Đảng, của đất nước ta bạn ạ

nhiều người ko hiểu chủ nghĩa xã hội là gì, họ lại còn hiểu sai về CNXH, cần có cách nào đó để giúp họ nhận ra hiểu hơn về con đường chủ nghĩa xã hội mà Bác đã chọn

Chủ nghĩa xã hội là niềm khát khao của dân tộc ta, một xã hội văn minh, giàu đẹp, không còn có những bất công, không còn khoảng cách giàu nghèo, mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

đất nước chúng ta nên kiên định với con đường Bác đã lựa chọn, đó là con đường đúng đắn nhất phù hợp nhất với cách mạng VIệt Nam

mong rằng mục tiêu của đất nước chúng ta sẽ sớm thành hiện thực

chuẩn, chúng ta đang cùng xây dựng nhà nước tốt đẹp nhất cho nhân dân

đáng buồn là có nhiều kẻ xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội ở nước ta, họ nói sai sự thật về Việt Nam ta

chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng là chủ nghĩa phát triển đồng đều về mọi mặt khi đó mỗi người dân chúng ta sẽ đều được ấm no hạnh phúc có cuộc sống hiện đại...ước mơ của mỗi người dân

cái ý tưởng và mục tiêu rất thực tế. tuy nhiên, tình hình hiện nay có 1 số cá nhân đang làm rầu nồi canh, tham nhũng, quan liêu, làm giảm đi uy tín của Đảng trong nhân dân

tôi cũng thấy thế,cần phải có chính sách đúng đắn hơn, cần phải nghiêm trị những kẻ vi phạm, làm ảnh hưởng tới Đảng, Nhà nước ta

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là rất khó khăn, do đó chúng ta phải đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cùng nhau đánh đuổi các thế lực thù địch để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Nước ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội những để tiến tới thì thật khó ! còn một chặng đường dài cần vượt quá ! trong nước đã khó còn bị thế lực thù địch ngoài cản trở ! muốn tiến tới nhanh cần phải được sự giúp sức của toàn bộ nhân dân cả nước !

Một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Một xã hội giàu mạnh, không còn những bất công trong xã hội.

là đích đến cuối cùng của các nước xã hội chủ nghĩa, là nhà nước vì nhân dân,lợi ích hoàn toàn phục vụ cho nhân dân!!!

Nhưng dù gì hiện nay chủ nghĩa xã hội đang đứng ở thế yếu hơn so với tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới. Thế nên quá trình đi lên hoàn toàn đến chủ nghĩa xã hội còn dài và gian nan lắm.

Chủ nghĩa xã hội là gì? Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng và tự do. Nhưng nếu tách riêng một mình mà ngồi ăn no, mặc ấm, người khác thì mặc kệ, thế là không tốt… Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân giàu, nước mạnh…

xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

dân giàu nước mạnh xã hội văn minh, chúng ta cần tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng

vai trò của toàn nhân dân trong sửa đổi hiến pháp là vô cùng quan trọng đó là quyền cũng như nghĩa vụ của người dân! khuyến cáo người dân phải có lập trường và suy nghĩ chính xác tránh làm theo sự sai bảo điều khiển của các thế lực phản động

chúng ta nên tin tưởng vào quốc Hội và Đảng lãnh đạo, có như thế cuộc sống chúng ta mới bình yên và yên ổn được

chúng ta nên tin vào con đường mà Bác Hồ và Đảng cộng sản Hồ Chí Minh đã chọn,

xã hội của chúng ta Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

chế độ mà chúng ta đang hướng tới chính là con đường của thế kỉ tương lai là chế độ mà người người hướng đến. Chỉ có những kẻ ích kỉ mới tìm mọi cách ngăn chặn sự phát triển cả chế độ xã hội mà nước ta đang hướng đến. Chúng muốn bảo vệ những đặc quyền cho riêng bản thân chúng nên mới không muốn thay đổi tìm mọi cách kìm hãm sự phát triển của cái mới, của chế độ tiên tiến hơn.

chỉ cần kiên trì vững bước trên con đường mà chúng ta đang đi thì sau mọi gian nan, khổ ải chính là tương lai tươi sáng cuả chúng ta.

cả nước đồng lòng chúng ta sẽ sớm thành công trên công cuộc xây dựng đất nước.

ông cha ta đã chọn con đường này tôi tin đó là con đường đúng đắn va sáng suốt.

đúng vậy, cần phải xây dựng đảng trong sạch vững mạnh để bọn phản động bán nước không còn lợi dụng những con sâu làm rầu nổi canh để xuyên tạc, bịa đặt lung tung nữa

nhiều nước kinh tế phát triển khác còn không được như nước mình nữa là. Ở những nước đó làm gì có công bằng, đã thế còn bị áp bức bóc lột dã man kìa.

hướng đi của nước ta là con đường đúng đắn chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến bước, vượt qua mọi khó khăn là có thể thấy được tương lai tươi sáng. Chứ giờ mà nhìn mấy nước kinh tế phát triển như Mỹ với mấy nước đông âu mà bắt trước theo họ thì chỉ có mà vùi dập đất nước chứ phát triển cái lỗi gì. Họ khác mình khác không thể đi cùng một con đường, làm giống họ mình không những không thể phát triển như họ mà có khi lại tạo cơ hội cho họ biến đất nước ta thành nô lệ của họ ấy chứ, thế có khác nào tiếp tay cho họ thực hiện được điều mà bao nhiêu năm nay họ không thực hiện được

Đấy là con đường mà các bậc tiền nhân đã xây dựng cho chúng ta và công việc của chúng ta là phải bảo vệ và phát triển nó.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được khẳng định bởi tính ưu việt của một chế độ xã hội tốt đẹp, với mục tiêu cao cả đó là giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bất công, tạo điều kiện để phát triển toàn diện con người.Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đang xây dựng CNXH ngày càng tốt đẹp

con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn do các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm cách xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc xây dựng CNXH chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất-kỹ thuật rất quan trọng; cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển.

Mà xã hội chủ nghĩa thì phải được xây dựng từ những con người chủ nghĩa xã hội-nôm na là phải nghĩ tới những người khác trong xã hội. Cao hơn nữa là chủ nghĩa cộng sản-ai cũng như ai trong xã hội=không cần chính quyền= thế giới ở thiên đàng hay cõi niết bàng.
Mọi người ai cũng đều thấy đó là một xã hội lý tưởng hầu như không thể đạt tới được. Mà trước tiên phải xây dựng một xã hội thật công bằng và bác ái: đại khái là ngoài đường phố phải ngăn nắp, sạch đẹp, để xe mà không sợ bị mất cắp, mọi người chào hỏi lịch sự...

tôi được biết xã hội chủ nghĩa là một xã hội tiên tiến, trong xã hội này con người được tự do phát triển toàn diện. nhưng hiện nay thì điều này chưa được thực hiện tốt ở nước ta. ta chỉ đang trong quá trình quá độ lên xã hội chủ nghĩa mà thôi. vì vậy ta cần phải cố gắng, phát triển đất nước hơn nữa để đưa đất nước ta đến ngày đó.

Chúng ta đang trên đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một chặng đường dài và đầy gian nan, cũng không thiếu những kẻ ghen ăn tức ở chọc gậy bánh xe. Nhưng Đảng và nhân ta vẫn luôn kiên định mục tiêu, đó là sự lựa chọn của cả dân tộc ta và cũng là sự lựa chọn của lịch sử.

Chủ nghĩa xã hội đặc trưng ở chỗ tư liệu sản suất không phải tư hữu mà là công hữu. những con người của chủ nghĩa xã hội là những người vừa có đức vừa có tài, là những con người hoàn thiện. Và xã hội trong XHCN là xã hội tự vận hành. Vậy làm sao để xây dựng được xã hội như vậy??

Clip giải trí cười muốn chét .
https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

Đây toàn la giọng điệu của đảng viên đảng cộng sản đây mà.toàn những giọng điệu bác học,tuyên truyền. nịnh hót.nới những điều tốt đẹp về đảng chế độ mà không nhắc gì đến mặt trái hiện nay.vậy tôi thử hỏi.

+ tại sao CNXH tốt đẹp thế mà lại có rất ít nước làm theo mà còn bị thế giới tẩy chay lên án

+ tại sao những nước đi theo CNXH lại nghèo rớt mà các nước theo CNTB lại giàu có và phát triển cường thịnh.

VD thực tế: hãy thử so sánh nam hàn với bắc hàn ngày nay và nam,bắc Việt Nam ngày trước ai giàu có hơn ai.người dân sẽ theo ai hơn.

Xây dựng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Đảng ta. Bởi vì chủ nghĩa xã hội chính là xã hội tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đem lại bầu không khí hoà bình cho nhân dân tập trung học tập, nghiên cứu, làm việc, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đi lên xã hội chủ nghĩa và tiến tới là xã hội cộng sản là quy luật tất yếu của sự phát triển của xã hội loài người. Nước ta chọn con đường đi lên XHCN là hoàn toàn phù hợp với quy luật đó. Các phương hướng của Đảng vạch ra không thể thực hiện trong nay mai mà là cả một quá trình và trải qua nhiều giai đoạn. Chúng ta thấy cuộc sống đang ngày một nâng lên, khoảng cách giàu nghèo đang được rút ngắn và nhu cầu về vật chất đang tiệm cận dần với việc bão hòa, đó là những biểu hiện tốt trên con đường xây dựng XHCN.

Chúng ta đều biết rằng, xã hội chủ nghĩa chính là một xã hội lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng xây dựng. Vì đó là một xã hội dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta sẽ sớm hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất.

Một xã hội đảm bảo tính công bằng trong xã hội, một xã hội không còn những bất công. Một xã hội không có sự phân biệt giàu nghèo, không còn phải lo cơm ăn áo mặc. Một xã hội hạnh phúc, mọi người đều được hưởng trong hòa bình!

Sáu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta sẽ xây dựng, một xã hội tiến bộ nhất so với các chế độ xã hội đã xuất hiện trước đây. Trong xã hội đó, nhân dân lao động là người chủ chân chính và thực sự của xã hội.

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

WWW.SACHHIEM.NET
WWW.KBCHAINGOAI.COM
WWW.XICHLOVIET.COM

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên cưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.

Xã hội mà câu chữ đong đưa, với các mỹ từ bóng bẩy và có những tuyên ngôn thì hùng dũng hoành tráng là y rằng đầy những sự lừa dối.

Đối với Việt Nam tuy chúng ta chưa thật sự xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội nhưng chúng ta đang trên con đường xây dựng, và tôi tin tưởng vào một ngày không xa xã hội Việt Nam sẽ thực sự đạt được sáu đặc trưng trên của Chủ nghĩa xã hội

thôi mấy ông tướng ! Đừng ngu muội với mớ khẩu hiệu giẻ rách ấy nữa.Chướng tai lắm ,nếu muốn hô cho sướng miệng thì qua triều tiên í.Ở Việt Nam thời ngu muội ấy qua rồi

Ko ai nhìn nhận bọn phản động xuyên tạc tụi bay là người đâu! Tao ko phải đảng viên gì cả mà là 1 youtuber! Tao chán ngấy giọng điệu xuyên tạc của bọn cẩu tụi bay rồi! Nhờ tụi bay mà họ đã đoàn kết lại ủng hộ XHCN rồi! Bọn rận điên rồ tụi bay có chết ko nhắm mắt giống như cái VNCH thối tha của bọn mày! Cút đi! VN đang bình thường! Ko cần tụi nào cả! ĐCSVN sẽ sống để chứng kiến tụi bay giẫy giụa cùng vs cái VNCH chết bằm của tụi bay!...

Sự thật mà nói : CNXH chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu trên Trái Đất này. Ngay tại quê hương của CM tháng 10 , người ta cũng không muốn tiến lên CNXH. Việt Nam và Trung Cẩu , 2 chữ Đồng chí nhằm nói lên điều gì...cùng tiến lên CNXH chăng? hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy nhìn vào nhân dân. Nếu muốn được nhân dân trao cho quyền lãnh đạo đất nước.

Gửi Nặc Danh
Một xã hội không có tư hữu tư liệu sản xuất không có bóc lột mà nhân dân không muốn sao?đúng là nực cười mà không hiểu vấn đề thì cũng đừng nên so sánh khập khiễng thế chứ.Ở liên Xô là do họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng nên chế độ xã hội chủ nghĩa ở ở LX xụp đổ năm 91 và đó là cơ hội của tư bản.Với một thằng bán nước như mày mà đại diện nhân dân sao thế thì nước mất nhà tan mất.

THẬT HÀI CÁI ĐÁM GIÒI BỌ KHÔNG NẢO ....... CỘNG SẢN NÓ ĐỔ XUỐNG ĐỐNG PHÂN NÀO LÀ CHÚNG XÚM XÍT BU LẠI LAO NHAO RÚC RỈA CA TỤNG THƠM NGON TRANH DÀNH LIẾM CHO BẰNG HẾT ĐẺ ĐƯỢC DANH HIỆU CHÓ NGOAN CỦA BÁC HỒ ĐÚNG VỚI BẢN CHẤT GIÒI BỌ CỦA CHÚNG ...........THẬT QUÁ TỞM LỢM VỚI LỦ SÚC VẬT GIÒI BỌ NÀY /////................

Ko ai nhìn nhận bọn phản động xuyên tạc tụi bay là người đâu! Tao ko phải đảng viên gì cả mà là 1 youtuber! Tao chán ngấy giọng điệu xuyên tạc của bọn cẩu tụi bay rồi! Nhờ tụi bay mà họ đã đoàn kết lại ủng hộ XHCN rồi! Bọn rận điên rồ tụi bay có chết ko nhắm mắt giống như cái VNCH thối tha của bọn mày! Cút đi! VN đang bình thường! Ko cần tụi nào cả! ĐCSVN sẽ sống để chứng kiến tụi bay giẫy giụa cùng vs cái VNCH chết bằm của tụi bay!...bọn kí sinh!

mà tao nói thật bọn bay toàn gửi nặc danh ! thế ai mới là bọn giòi nào ! Sợ ngta bik tụi bay ko là người à ! cái thứ rận bọn bay chỉ đc suốt đời cái tên "nặc danh" thôi!haha! bọn bay ở Mỹ hay VN đều bị coi là thứ bỏ chạy cả !

Gửi các đảng viên của "đất nước thiên đường ":
Con đường tiến lên XHCN còn nhiều chông gai và chúng ta phải kiên định, đúng không nào?
Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 chế độ mà gần như toàn thể cả thế giới và cả nơi sinh ra nó cũng từ bỏ và xa lánh? Hóa ra phần còn lại của thế giới đều ngu và mù cả nhỉ, không biết đi theo con đường tất yếu của nhân loại nhỉ? Có người nói Liên Xô từ bỏ là do sai lầm, ừ LX ngu thật, chỉ có ĐCSVN là khôn ngoan xuất chúng, nhân loại vô đối, chết cười !
Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 chế độ nhân quyền theo kiểu bỏ tù bất cứ ai suy nghĩ khác, nói khác, viết khác? Đến con vật nó còn suy nghĩ khác nhau huống gì là con người? Hay là suy nghĩ của Đảng là ánh sáng mặt trời ai cũng phải gật đầu và đi theo? Chửi người khác hèn hạ khi viết bài "nặc danh", vì viết lên suy nghĩ riêng của mình cũng bị chụp cho cái mũ phản động và bị bỏ tù, vậy ai hèn hạ đây? Chết cười !
Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 guồng máy mà 30% công chức "sáng cắp ô đi tối cắp về" cùng 1 đống đảng viên tha hóa, hủ bại, tham ô, hối lộ, lãng phí, trù dập, cậy thế cậy quyền, coi dân như cỏ rác? Chỉ có "trách nhiệm tập thể" và "nghiêm túc kiểm điểm"? Đảng thật là "nhân văn" quá ! Chết cười !
Nhưng tiến lên thế nào đây với một tư duy ấu trĩ, phong kiến suốt mấy chục năm trời rằng Đảng viên là "tầng lớp ưu tú" để đến bây giờ mới nhận ra rằng điều đó là huyễn hoặc không tưởng nên vội vàng tìm kiếm nhân tài trong dân để giúp sức mà kinh bang tế thế? Nhưng than ôi, cái tư duy cũ đó vẫn còn hiện hữu và khống chế bởi lý lịch, bởi "đảng lãnh đạo" thế nên người tài mãi chẳng thấy đâu, chỉ có hơn 3 triệu Đảng viên vẫn ngày đêm mò mẫm, loay hay? Chết cười !

Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 thực tế là mọi chỉ số từ kinh tế cho tới khoa học kỹ thuật, giáo dục, thể thao đều thua xa lân bang láng giềng đến mấy chục năm chứ khoan nói tới bọn "tư bản thối nát, ngu muội" ở tận trời Tây nhé. Vài chục năm sau mới đu bằng họ bây giờ thì họ đã lên ở trên sao hỏa rồi, chứ ko ở "đất nước thiên đường" đâu, đừng đổ lỗi cho chiến tranh nhé, nó xa xưa lắm rồi. Chết cười !
Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 đất nước mà chính báo lề phải của Đảng là báo Tuổi Trẻ đã phải dóng lên hồi chuông cảnh báo là cả đất nước từ trên xuống dưới đều thỏa hiệp, đồng lòng cùng nhau dối trá và tự sướng? Chết cười !
Nhưng tiến lên thế nào đây với 1 nền giáo dục thuộc loại tệ lậu nhất thế giới, ê a thắng Mỹ trận này,thắng Pháp trận này vào ngày này tháng này năm này cấm có sai?!? Từ Đảng viên cao cấp nhất trong Bộ chính trị cho đến đảng viên làng xã đều cố gắng cho con cái qua những xứ tư bản "thối nát" để họp tập, sao không học tập ở xứ sở thiên đường ? Mấy chục ngàn giáo sư tiến sĩ, ôi nhiều như lá mùa thu mà phải để cho anh nông dân mày mò chế ra máy cày, máy xử lý rác thải, máy diệt côn trùng...còn mình thì "phải" đi giảng dạy cho hết cái cuộc đời GSTS ! số lượng báo cáo bài viết đăng trên tạp chí khoa học uy tín của thế giới còn thấp hơn cả Thái Lan dù họ ít GSTS hơn nhiều. Chết cười !

Còn nhiều lắm, cần tôi viết nữa nhé các vị ! Vậy các vị cố mà kiên định đi nhé, vài trăm năm nữa thì thành chánh quả đấy !
À, nói nhỏ 1 tí, các vị hùng hồn tuyên bố kiên định này nọ chứ nói thật là đời các vị thì bỏ đi rồi ko nói tới rồi (mà cũng chưa chắc) chứ con cháu các vị mà được cho học tập rồi lại được cho định cư ở Âu, Mỹ, Úc thì các vị 110% đều gật đầu cái rụp nhỉ? Thiên đường dẹp hết nhỉ quí vị?

Đọc mấy comment đại loại như "tin tưởng một ngày không xa, xã hội Việt Nam ta sẽ đạt được 6 đặc trưng.."
Một ngày không xa là bao xa, bao lâu?
. Gần thì ít nhất bốn năm chục năm nữa MỚI BẰNG được bọn tư bản thối nát, giẫy chết BÂY GIỜ, mà không biết có chắc ko nữa hay lại là sáu bảy chục năm với tình hình hiện tại thối nát ì ạch "ta bước 1 người bước 2" thế này? Thôi thì kêu họ đichậm lại hoặc dậm chân tại chỗ chờ nhé?
. Xa thì trăm năm nữa, mà lúc đó thì nó đã tiến quá xa rồi, sống ở sao Hòa rồi và đang vẫy vẫy "thiên đường XHCN" ì ạch đuổi theo vô vọng. Mà xa cỡ đấy thì...không biết "thiên đường XHCN" có còn ko nữa?

Thực tế một chút đi quí vị,
Đảng nào cũng vậy, dân chủ hay cộng hòa cũng vậy, thể chế chính trị nào cũng vậy, chủ nghĩa hay tư bản cũng vậy, cũng đều cùng một đích đến cao cả tối thượng là mang lại công bằng dân chủ, hạnh phúc ấm no cho nhân dân, chỉ có con đường đến đích là khác nhau và ĐCSVN cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Đúng không?
Vậy hỏi quí vị:
1/ Có nước nào trên thế giới này ngoài Triều Tiên, đâu đâu khắp hang cùng ngõ hẻm cũng nhan nhản băng rôn, biểu ngữ rầm rộ ca ngợi Đảng cầm quyền “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”, “Mừng Đảng Mừng Xuân”...như ĐCS ở Việt Nam không? Có nước nào mà mọi cuộc họp của chính quyền và chính quyền với nhân dân đều theo 1 dàn bài thống nhất không mảy may sai lệch “Dưới Sự Lãnh Đạo của Đảng... Được Sự Quan Tâm Chỉ Đạo Sâu Sát Của Cấp Ủy Đảng...” như Việt Nam không?
Tại sao ĐCSVN cầm quyền luôn muốn leo cao luồn sâu vào mọi xó xỉnh vật chất lẫn ngóc ngách tinh thần trong đời sống nhân dân vậy? Nhân dân Việt Nam ai cũng biết ĐCS đã làm nên kỳ tích đánh Pháp, đuổi Mỹ giành độc lập mà? Ai cũng biết ĐCS là đảng lãnh đạo Việt Nam mà, hà cớ gì phải rêu rao ra rả?
Hay ĐCSVN luôn luôn phập phồng lo sợ điều gì đó khiến cho nhân dân sẽ mau chóng “quên ơn” Đảng nên lúc nào cũng phải nhồi sọ nhân dân mọi lúc mọi nơi? Quí vị trả lời giúp tôi nhé.

“chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần" Ối trời ơi, tôi đọc mà chết cười với câu này, làm dần dần là bao lâu nữa vậy? Năm chục năm hay một trăm năm hay hai trăm năm nữa? Cho tôi cái mốc thời gian với !!! Nhân dân cần có giàu sang sung túc, hạnh phúc ở thì hiện tại ngay trong cuộc đời họ chứ không cần cái mớ lý thuyết suông về 1 thiên đường ở thì..tương lai, thật là hão huyền quá, ngồi ở trái đất chưa yên mà sao cứ mơ mộng tới...thiên hà ?!?

Đọc bài viết thấy buồn cười ghê, một mớ lý thuyết bác học loằng ngoằn cao siêu mà chỉ có tầng lớp Đảng viên ưu tú mới hiểu nổi, còn nhân dân thì chẳng hiểu mô tê gì ?!?
- “Có một nền kinh tế phát triển cao” làm sao để cao và mất bao lâu để cao với 1 đất nước mà nền kinh tế trì trệ thấp kém thuộc loại vùng trũng thế giới hiện nay vậy? Chỉ cho nhân dân biết với !
- “Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” ...”..Sáu đặc trưng nêu trên thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta sẽ xây dựng, một xã hội tiến bộ nhất so với các chế độ xã hội đã xuất hiện trước đây...” hãy giải thích cho nhân dân hiểu xem “tiến bộ nhất” so với các chế độ khác ở những điểm nào vậy? Hơn cuộc sống hạnh phúc, sung túc và công bằng ở Âu, Úc, Mỹ chỗ nào vậy? Đừng giải thích kiểu huề cả làng là “tương lai sẽ hơn” nhé. Hãy giải thích cụ thể và rõ ràng nhé và đừng bảo nhân dân lôi sách triết học Mác Lê và đường lối ĐCSVN ra đọc nhé, mất thời gian lại sáo rỗng và vô bổ lắm, nhân dân còn phải lo cơm áo gạo tiền, nhà cao cửa rộng trước mắt cái đã, lý tưởng vẽ vời tương lai xa xôi lắm, nhân dân không cần bây giờ đâu !

- Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ ...trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội" Ôi trời ! hiện tại trước hết hãy giải quyết cho xong các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế èo uột, tham nhũng lãng phí tham ô hối lộ khắp nơi, cửa quyền trù dập khắp chốn, giáo dục giáo điều từ chương, khoa học kỹ thuật lạc hậu...rồi hãy bảo nhân dân tuyệt đối tin tưởng và đi theo sự dẫn dắt của ĐCSVN tiến lên XHCN nhé, giờ dân chẳng tin đâu !
Chế độ hiện tại chưa tốt đẹp sao lại bắt buộc nhân dân phải tin tưởng vào “chế độ xã hội lý tưởng” tương lai mờ mịt dù chỉ trong tư tưởng? Trăm năm nữa đạt được XHCN rồi đi chăng nữa sao lại vẫn cấm đoán suy nghĩ của con người? Con vật còn có ý nghĩ khác nhau mà? Con người khác cái máy ở chỗ biết suy nghĩ, suy luận, tư duy mà, sao bắt ép con người phải suy nghĩ rập khuôn như cái máy? Tự do tư tưởng là quyền cơ bản của con người được loài người trên toàn thế giới thừa nhận mà? XHCN cao đẹp là thế ư? Chắc là chỉ cao đẹp với máy móc!
- "xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta" Đây là định hướng lớn của Đảng trong sự nghiệp đưa đất nước tiến lên thiên đường XHCN trong tương lai xa xăm. Ừ, “định hướng lớn” thế nào mà ra luật phòng chống tham nhũng thì tham nhũng còn mạnh hơn trước, định hướng lớn thế nào mà thủ tướng phải thú nhận không còn vài con sâu mà giờ đã thành cả một bầy sâu, và hài hước (hay đáng buồn?) ở chỗ là đến giờ dù ĐCS các cấp to còi hô vang “quyết liệt quyết liệt” long trời lở đất khiến nhân dân tưởng chừng tham nhũng lãng phí và bọn tham quan vô lại sắp chết đến nơi nhưng sau đó thì chả thấy con sâu nào bị phát hiện, chả chi bộ Đảng nào phát hiện ra con sâu trong nội bộ mình, nó chỉ phát hiện lẻ tẻ nhờ báo chí, nhờ dư luận nhân dân và nhờ đấu đá tranh chấp nội bộ nên mới lòi ra, mà cũng chỉ lòi thôi, chứ xử thì chẳng thấy đâu cả, “trách nhiệm tập thể” mà. Công nhận ĐCSVN bảo vệ tham nhũng “vững mạnh” thật, còn “trong sạch” như Đảng rêu rao thì...ô ô, bác Ba Phi chắc phải vái lạy và kêu bằng cụ.

Hehehe, đọc comment các dư luận viên nâng bi hài thật,
Ừ thì XHCN vô đối mà, là tất yếu là ánh sáng của loài người mà, hehehe, cho nên còn mỗi một hai mống còn lại trên cõi đời này là ráng đu bám theo hòng hướng đến tương lai mơ ước...xa xăm, so sánh để thấy cuộc sống nhân dân dưới ách tư bản thối nát nó tội nghiệp như thế nào với nhân dân đang ngày đêm sống sung sướng dưới chế độ "thiên đường tương lai" này nhé:
. TBCN dù thành thị hay nông thôn hẻo lánh đều ở nhà cửa, vật dụng tiện nghi, hiện đại, xe hơi, phương tiện công cộng sạch sẽ, tự động hóa cao, đường sá thẳng tắp sạch trơn. XHCN thành thị đa số ở toàn trong hẻm hóc, nông thôn thì thôi rồi khỏi nói tới, đường sá thì triệu đô nhưng 99,9% ổ gà, ổ trâu ổ voi, lồi lõm, mới xây đã hỏng, phương tiện công cộng thì thôi rồi, ai đi cũng phải sợ hãi khủng khiếp vì nguy hiểm, lái ẩu, bẩn thỉu, chen lấn, nhân viên hách dịch.
. TBCN thì hàng xóm nó ồn ào là cảnh sát tới xử liền, còn XHCN thì chó ị bậy, xả rác, đám ma đám giỗ, nhạc mở ầm ầm cả xóm, éo ai dám kêu công an. Ra đường TBCN con thủ tướng mà phạm luật thì cảnh sát nó cũng thẳng tay còn XHCN thì mới quen biết hoặc có chút địa vị hoặc là công an hoặc con ông cháu cha thì thôi rồi, coi trời như cái vung.

. TBCN thì miễn phí học phí từ bé đến lớn, học sinh sinh viên vừa học vừa chơi, đầu óc thoải mái, chú trọng tư duy và thực hành, còn XHCN thì cha mẹ lo tiền trường đủ nghèo, lại còn giở trò "quĩ tự nguyện" nhưng thử ko tự nguyện thì sẽ thấy, học thì toàn giáo điều, từ chương, mới lớp 1 đã phải học ngày học đêm, học thêm đủ thứ, đã là thầy thì những thầy nói là cấm sai. TBCN muốn trở thành GSTS thì phải trải qua hàng chục năm, có bài viết khoa học chất lượng, có công trình nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động chính. XHCN thì nhiều như sao đêm, toàn copy với paste là xong cái luận án, thế là thành GSTS, là vác cặp...đi dạy, không có lấy 1 công trình nào mang tính trí tuệ tư duy. Ngộ cái là thùng rỗng nhưng khoái kêu to, đi đâu cũng vênh váo chìa cái bằng GSTS ra khè thiên hạ.
. TBCN khoa học kỹ thuật phát triển cực thịnh, phần vì nền tảng đã có từ hàng trăm năm, nhưng quan trọng nhất là được nhà nước và công ty khuyến khích, dành ngân sách, doanh thu để các nhà khoa học, GSTS chuyên tâm, dành hết tâm huyết nghiên cứu cho ra các công trình để đời, đưa nhân loại phát triển. XHCN thì lạc hậu hàng chục hàng trăm năm, phần vì đã nghèo đói lạc hậu phong kiến từ hàng trăm năm trước, nhưng quan trọng nhất là mấy chục năm trời từ sau ngày giải phóng thì chính sách dở hơi, bóp chết khoa học từ trứng nước, làm nghiên cứu phải xin xỏ ngân sách, phải đề xuất dư trù, cao quá thì không duyệt, thấp quá thì không đủ, thiếu đột xuất thì dừng lại chờ...duyệt tiếp, lương thì ba cọc ba đồng, lại còn phải đi dạy, đến giờ vẫn bằng lòng với tư cách là 1 "xưởng gia công" cho tư bản không hơn không kém và che đậy nó bằng lập luận "chúng ta phát triển đất nước bằng thế mạnh nông nghiệp, du lịch rừng vàng biển bạc, chứ không nhất thiết phải bằng công nghệ, khoa học kỹ thuật" ??? HỠi ôi, sự che đậy quá kệch cỡm và hài hước, có đất nước nào phát triển trên thế giới mà thiếu cái nền khoa học cơ bản?

. TBCN cái tàu lật là bộ trưởng hoặc người đứng đầu chẳng cần duổi cũng tự động từ chức, nhân dân có việc liên quan đến chính quyền thì sòng phẳng, ngang bằng, làm sai, càn quấy phạt, kiện là đi tù. XNCH chết hàng chục ngàn người mỗi năm, ăn dày và trơ trẽn đến mức đường vừa làm xong đã hư, xây nhà vệ sinh bằng giá căn nhà...nhưng tuyệt nhiên chẳng ai việc gì, ai chết thì mặc, có lôi xuống cũng không rời chứ đừng nói là tự động từ chức. Gặp chính quyền thì phải xin, phải phong bì, nhân viên thì mặt mày lơ láo, nạt nộ, ỷ thế cậy quyền hách dịch. CMND, HK, Văn bằng, giấy tờ...là những thứ của XHCN mà nhân dân ai cũng đã trải qua và quá khiếp đảm.
. TBCN đề cao nhân quyền, nhân dân được quyền nói, quyền ghi, quyền viết, quyền nghĩ về mọi thứ, miễn sao không phạm luật, không gây ra hậu quả với bằng chứng, chứng cứ rõ ràng. XHCN đề cao nhân quyền nhưng cấm nhân dân nói, viết, nghĩ những gì chính quyền không cho phép, chỉ được phép nói, viết, nghĩ những gì chính quyền cho phép và ngụy biện bằng những mỹ từ "tự do trong khuôn khổ"

TÂM SỰ CỜ VÀNG

http://xichloviet.wordpress.com/2011/06/18/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%9D-vang/

Lại hết một năm sống tha hương.
Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
Ôm niềm uất hận lết sang đây,
Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
Số kiếp di cư đến hai lần
Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
Lần sau còn nhục hơn lần trước,
Vứt cả ba lô cởi cả quần.
Cũng tại ta xui mới thế này
Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
Phải chi thầy thí vài trăm triệu
Đâu phải chạy te vứt cả giày.
Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
Tại số nên ta mới như vầy.
Ta quyết không quên mối hận này.
Con không làm được cháu ta thay
Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
Vẫn hát vang lên khúc quân hành
Để cháu con ta luôn ghi nhớ
Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
Dù là quần áo chợ si đa
Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
Để ta ôn lại quãng đời ta.
Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
Cờ hoa cứu giúp chở che ta
(Không có cờ hoa ta lạnh gáy
Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
Tên em ngày ấy không còn nữa
Còn lại nơi này cái little.
Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
Cái little kia nào có tội
Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
Ta chạy sang đây đã cùng đường
Thế nên ta vẫn phải khói hương
Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
Cộng nô láo xược không vặn cổ
Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
Quyết không về lại chốn quê nhà
Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
Đời ta không được, đời con cháu,
Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
Đã lâu mới có dịp hò la.
Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
Trung cộng to đầu thế mà ngu.
Đất liền không lấy lấy san hô.
Sao bay không chiếm luôn cả nước,
Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
Bay cứ đánh đi có chúng tao
Tuy tao chẳng có tí quân nào
Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
Ta có cờ vàng có ống loa
Có kèn có trống có cờ hoa.
Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
Mà không đả đảo thật hăng say.
Thì ai mà biết ta yêu nước.
Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
Thương nhà tiếc mãi cái vila.
Sang đây cam phận thằng ở đợ
Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
Lạy thánh A la lạy chúa tôi
Con chống bao năm quá đuối rồi
Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
Xin chúa hộ phù lũ chúng con
Vặt cho chết hết lũ tham tàn
Mai này phục quốc con xây tượng
Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
***
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
Ôi biết sao vơi mối thù này.
(Trích comment diễn đàn vietweely)

*Google:
NHÂN QUYỀN ,TỰ DO KIỂU MĨ-SỰ GIẢ TẠO NHƠ NHUỐC!


http://xapxinh.blogspot.com/2013/04/nhan-quyen-tu-do-kieu-my-su-gia-tao-nho.html

Tự nhận là cái đầu tầu kéo cả thế giới theo về nhân quyền, nhưng thực ra bộ mặt nhân quyền của Mỹ là một bộ mặt lem luốc nhất thế giới. Mỹ đã và luôn tự thừa nhận bản thân mình như một quốc gia với nền dân chủ cao độ. Người khổng lồ tự nâng tầm mình với vai trò tự phong đi tìm dân chủ kiểu Mỹ cho các dân tộc khác. Tự nhận là vậy, nhưng thực ra bộ mặt nhân quyền của Mỹ là một bộ mặt lem luốc nhất thế giới.

Chính quyền Mỹ đã viết nên sự hào hùng cho lịch sử “diệt chủng” mà nhân loại chưa có một quốc gia nào sánh kịp. Đó là quá khứ, là lịch sử không thể chối bỏ của nhân dân Mỹ. Và cho đến bây giờ thì ám ảnh lịch sử đó vẫn tồn tại trong chính nội tại đất nước ấy. Hiện tại mà sẽ tiếp tục trở thành một lịch sử nhơ nhuốc cho những thế hệ đời sau với tựa đề “nhân quyền”.

Khi chính Mỹ vẫn luôn kêu gào nhân quyền, dân chủ thì thống kê đã chỉ ra rằng Mỹ đứng đầu trong số lượng bán vũ khí trên toàn thế giới, chiếm hơn 55% thị phần. Mỹ đưa vũ khí vào các điểm nóng trên thế giới như Columbia, Trung Đông, Sri Lanka, Indonesiavà Đông Phi; bán vũ khí cho những quốc gia đối đầu nhau như Eritrea và Ethiopia, Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Israelvà Pakistan;

Tưởng chừng rằng tại nơi dân chủ nhất thế giới này, cuộc sống người dân an nhàn, tự tại,có tiếng nói thì tại đây, sự thật là:
“Phong trào Brady chống lại bạo lực từ vũ khí” phân tích tất cả các vụ bắn nhau lớn ở Mỹ đã xảy ra từ năm 2005 đã gây ra 87 người chết hàng ngày. Tội ác đó xảy ra trung bình cứ 6 ngày một lần.
Ngày 28/01/2012, tại Auckland: cảnh sát sử dụng dùi cui cao su, hơi cay, vật liệu nổ tiếng ồn để giải tán một cuộc biểu tình dàn dựng bởi “Chiếm Phố Wall” phong trào. Những người biểu tình cố gắng đột nhập vào văn phòng của thị trưởng thành phố dẫn đến việc bắt giữ một số lượng lớn (khoảng 400 người). Theo các nhà tổ chức kháng nghị, một số người tham gia đã được nhập viện, trong đó có một phụ nữ mang thai đã bị đánh đập bằng dùi cui.

Ngày 20/05/2012, tại Chicago: khoảng 60 người biểu tình chống lại Hội nghị thượng đỉnh NATO trong thành phố đã bị bắt giữ trong vụ bạo động. Cảnh sát đã sử dụng dùi cui cao su. Các nhà tổ chức khẳng định rằng 12 người bị chấn thương ở đầu.
Ngày 17/09/2012, tại New York City: cảnh sát đã thực hiện vụ bắt giữ lớn bằng việc sử dụng vũ lực với người biểu tình, những người đánh dấu một năm kể từ khi phong trào “Chiếm Phố Wall” được thành lập.

(TIẾP PHẦN TRÊN )

Đối với quyền tự quyết của người dân, dường như nó chỉ tồn tại trên giấy, tồn tại để làm đẹp thêm cho bộ mặt nhơ nhuốc của chính quyền Mỹ. Trong tháng mười, những người trong bảy tiểu bang của liên bang Hoa Kỳ đã thu thập đủ số chữ ký cần thiết cho một sự ly khai ở Mỹ. Những kiến ​​nghị dân sự đã được đăng trên phần đặc biệt một trang web của Nhà Trắng, nơi mọi người có thể để lại đệ trình của họ hoặc tham gia những người đăng trước đó. Tại Texas, bản kiến nghị tập hợp hơn 125.000 chữ ký. Đơn yêu cầu chỉ ra rằng công việc khó nhọc kinh tế Mỹ từ thất bại của Chính phủ Liên bang để cải cách chính sách tài khóa. Ngoài Texas, Louisiana, Florida, North Carolina, Alabama, Georgia và Tennessee cũng đã thu thập những con số cần thiết. Để đối phó với bản kiến ​​nghị như thế, Nhà Trắng cần phải nhận được ít nhất là 25.000 chữ ký trong vòng 30 ngày.
Chưa hết, khoảng 100.000 thiếu niên Mỹ hàng năm là nạn nhân của buôn bán người cho các mục đích bóc lột tình dục, theo báo cáo hàng năm bởi các hệ dựa trên “Mong muốn toàn cầu chung” của các tổ chức phi chính phủ công bố vào ngày 29/11, và dành cho các tiểu bang Hoa Kỳ luật phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ lập pháp của Mỹ thành niên từ các tội phạm buôn bán người. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 13.

Một thiên đường dân chủ! Thiên đường này được rao trên các trang website như một biểu tượng về dân chủ, về nhân quyền. Phần kết cho thiên đường này, xin dành tặng quý độc giả, những người vẫn luôn tôn sùng dân chủ, vẫn luôn thèm khát nhân quyền kiểu Mỹ. Hãy nhìn thẳng lịch sử nhơ nhuốc của quốc gia này, nhìn thẳng vào thực tế đang diễn ra trên đất nước này, đơn giản chỉ để hiểu rằng: Dân tộc Việt Nam đã bất khuất thế nào và chúng ta đã may mắn thế nào!!

NGUYỄN VĂN THIỆU :

*Tháng 3,tháng 4 năm 75 ,Nguyễn Văn Thiệu và đa phần tướng tá Gài Gòn hô gào quân sĩ ((tử thủ )).Nhưng ngày 25/4/75 ,Thiệu đã leo tót ra tàu sân bay Mĩ bỏ mặc dám tàn quân đang ((tử thủ )).
-Quân đội Sài Gòn phải thốt lên rằng :Đừng nghe lời thằng Thiệu nó nói mà hãy nhìn việc Thiệu nó làm

*Sau đây là những lời nói của Thiệu khi thú nhận mình chỉ là tên tay sai đánh thue cho Mĩ :
-Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng!

-Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!

-Nếu họ (Mỹ) muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi. Rồi sau đó cứ việc đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính.
-
-Nếu người ta bảo tôi là một tên tay sai cho Mĩ thì tôi sẽ hành động như một tên tay sai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong bối cảnh Việt Nam thời đó đang sôi sục phong trào chống ngoại xâm, Nguyễn Văn Thiệu đã không chọn con đường đi cùng nhân dân đứng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc mà lại xung vào đội ngũ những tay sai mới cho thực dân Pháp chống lại đất nước. Có thể lúc đó chàng trai quê ra tỉnh không hình dung được rõ tất cả những hệ lụy nảy sinh từ định mệnh mà mình đã chọn mà chỉ vui sướng với những phù hoa hiện hữu nhỡn tiền dễ dãi trong kiếp làm lính phục vụ ngoại bang.

Tháng 12/1948, Nguyễn Văn Thiệu đã vào học Khóa Sĩ quan trung đội trưởng tại Trường Sĩ quan Đập Đá (Huế) cùng với hơn 60 phần tử khác. Tốt nghiệp trường này vào tháng 6/1949 (do nhu cầu chiến tranh nên quan thầy Pháp đã không thể dành nhiều thời gian hơn để đào tạo lứa tay sai đầu tiên của thế hệ “hậu 1945”), Nguyễn Văn Thiệu với quân hàm thiếu úy đã tham gia binh nghiệp trong lực lượng người Việt trong quân đội liên hiệp Pháp

Mặc dầu những phẩm chất quân nhân của Nguyễn Văn Thiệu vẫn nặng phần hoang tưởng, nhưng trong bối cảnh cụ thể của chính trường Sài Gòn lúc ấy, trong thế bó buộc của đội ngũ nhân sự xuất thân từ lực lượng đã cam tâm làm tay sai cho Pháp nhưng vẫn còn cơ để thay thầy đổi chủ, Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn là một trong những gương mặt có thể đầu tư được đối với những thủ lĩnh sắp sửa nắm quyền ở đây với sự trợ giúp của ngoại bang.

Nói cho cùng, lý lịch công vụ của ông ta cũng còn hơn rất nhiều kẻ đồng thời. Chính vì thế nên năm 1955, sau khi thực dân Pháp thất bại nhục nhã và phải rời khỏi Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu đã gia nhập cái gọi là quân lực Việt Nam cộng hòa, phục vụ chính quyền Ngô Đình Diệm và được xếp vào vị trí chỉ huy của Sư đoàn 1 Bộ binh của quân đội Sài Gòn đóng tại Huế.

Nguyễn Văn Thiệu đã đi một nước cờ khá cao là xin gia nhập đảng cần lao để lấy lòng Ngô Đình Nhu hòng mua được sự tin tưởng hơn và có thể nhảy lên chức vụ hữu lợi hơn

-Nhìn chung, dưới chế độ Ngô Đình Diệm, con đường binh nghiệp của Nguyễn Văn Thiệu đã được rộng mở vì như Đỗ Mậu nhận xét, tính xu thời của viên sĩ quan này, dám “dứt khoát bỏ đạo Phật để theo đạo Công giáo bên vợ”

Trớ trêu thay! Bởi lẽ chính với cương vị cao do Diệm ban , ông ta đã tham gia cuộc binh biến ngày 1/11/1963 vì mặc dù được hưởng ân huệ không ít của chế độ Ngô Đình Diệm nhưng thực tâm, trong mắt của Nguyễn Văn Thiệu, ông quan to còn lại từ triều đình nhà Nguyễn này, với rất nhiều tham vọng và định kiến, khó có thể trở thành minh chủ đối với một đội ngũ tướng lĩnh nhiều tham vọng và xu thời của Sài Gòn khi đó.

Và Nguyễn Văn Thiệu đã như “buồn ngủ gặp chiếu manh” khi một nhóm tướng lĩnh chóp bu và sĩ quan cao cấp của chế độ Sài Gòn dưới sự khuyến khích khá trắng trợn của quan thầy Mỹ đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 1/11/1963 để lật đổ chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu.

Thực ra, trong cuộc đảo chính này, Nguyễn Văn Thiệu, khi ấy vẫn chỉ là đại tá, chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn, hành xử theo lệnh của CIA, cụ thể là thông qua Lucien Conein, đặc sứ của CIA ở Sài Gòn lúc đó. Trong vòng chơi nhớp nháp của cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, Nguyễn Văn Thiệu đã hành xử theo kiểu đòn xóc hai đầu

(TIẾP PHẦN TRÊN )

Henry Kissinger về sau trong hồi ký của mình đã dành những lời rất nặng nề để nói về Nguyễn Văn Thiệu, mặc dù không phủ nhận rằng Tổng thống Thiệu là một người khôn ngoan hoạt bát nhưng lại cho rằng, Nguyễn Văn Thiệu đã điều hành quốc sự theo một kiểu “tàn bạo”, “xấc láo”, “ích kỷ, độc ác” với những “thủ đoạn gần như điên cuồng” khi làm việc với người Mỹ… Kissinger cũng tiết lộ rằng, trong những câu chuyện riêng, khi nói về Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Mỹ Nixon đã giận dữ thốt lên: “Đó là một thằng chó đẻ” (!)

Ngày 21/4/1975, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Martin đã báo cáo cho ông Kissinger, lúc này là Ngoại trưởng Mỹ: “Tôi sẽ nói cho ông Thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu từ chức thì các tướng lĩnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông ta làm điều này…”. Và thế là, cùng ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức trong một tâm trạng thật là tức tưởi và đầy oán hận đối với các quan thầy Mỹ.

Lúc chết vào ngày 29/9/2001, Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng, nếu có thể ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem tro cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ rải xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ

*GOOGLE:TÔI HẠNH PHÚC VÌ ĐÃ SỐNG Ở LIÊN BANG XÔ VIẾT

http://reds.vn/index.php/chinh-tri/cnxh-cntb/293-toi-hanh-phuc-vi-da-song-o-lien-xo

'Tôi hạnh phúc vì đã sống ở Liên bang Xô viết

(REDS.VN) Tôi đã sống phần lớn cuộc đời với tư cách của một công dân Liên bang Xô viết. Tôi còn nhớ rất rõ về cuộc sống ở nơi đây, một cuộc sống thường được các tờ báo và kênh truyền hình ở phương Tây mô tả là “tối tăm”. Và tôi không thể không so sánh nó với cuộc sống trong chủ nghĩa tư bản tự do dân chủ đang được tán dương đến tận mây xanh hiện nay…

Tôi nhớ một cuộc sống như thế nào? Đúng hơn, không chỉ đơn giản là nhớ, mà còn mang trong tim mình ký ức về mẹ và mối tình đầu. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu: đó là một cuộc sống vô tư và tươi sáng. Không phải là thiên đường, mà gần gũi với mọi con người chúng ta. Bạn không phải lo thất nghiệp và bần cùng, không có những kẻ tài phiệt, những tên lưu manh khoác áo cảnh sát hay nạn tham nhũng trong chính quyền…

Không có nạn mại dâm và tranh ảnh đồi trụy, trong đó có cả mại dâm trẻ em. Không có bom rơi đạn lạc và trẻ em vô gia cư. Không có người mất tích và bán họ ra nước ngoài, trong số đó có cả trẻ em. Không có sự suy thoái tinh thần và đạo đức của nhân dân và sự chết dần chết mòn của họ.

Người ta đang tìm cách để che giấu những vụ giết người, điều giờ đây xảy ra hàng ngày (vào thời kỳ Liên Xô, ở khu Dzukov ngoại ô Moskva, nơi tôi ở, 15 năm sau chiến tranh chỉ có đúng một vụ). Hơn nữa, vào thời bấy giờ, người ta sẽ không thể nào hình dung nổi những vụ giết người dã man như ngày nay: cháu giết bà vì lương hưu, mẹ ném con còn bú sữa qua cửa sổ giữa mùa đông lạnh giá, bố hãm hiếp con gái nhỏ tuổi của mình... Chỉ có những kẻ câm, điếc và mù mới không nhận ra rằng ở Nga hiện nay con người đã tha hóa đến mức độ nào.

Dĩ nhiên, ở Liên Xô cũng có những kẻ trộm cắp và cướp giật, nhưng không diễn ra tràn lan, và chủ yếu là tại các nhà máy. Lừa đảo và bịp bợp cũng xảy ra, nhưng không phải là phổ biến.

Điều quan trọng là mọi người đều được sắp xếp việc làm và biết rằng mình chắc chắn sẽ được trả lương, được nhận những căn hộ do nhà nước cấp, tiền gửi ngân hàng không sợ bị mất, mua thức ăn không sợ bị ngộ độc, được uống thuốc và chăm sóc y tế với sự tận tâm, được bố trí để đi nghỉ dưỡng vào kỳ nghỉ hàng năm. Không có khái niệm văn bằng, hộ chiếu, bằng khen giả mạo, và cũng không có tiền giả. Mọi người tin tưởng nhau. Tiếng cười luôn vang lên bên những ô cửa...

Những điều tôi đã liệt ra, và nhiều thứ xấu xa khác mà chúng ta kể cả ngày cũng không hết chính là món quà tặng mà chủ nghĩa tư bản, nền dân chủ và những giá trị tự do mới nảy sinh được tán tụng không mệt mỏi trên truyền hình và báo chí dành cho nước Nga. Với sự cuồng nhiệt của mình, họ đang bôi nhọ cuộc sống dưới chủ nghĩa xã hội bằng mọi thủ đoạn và sự dối trá.

Nhưng đối với tôi, và tôi tin chắc, đối với hàng chục triệu những người đồng hương của tôi, chủ nghĩa xã hội đã và đang là biểu trưng của xã hội thịnh vượng, bình đẳng và bác ái khi người với người là bạn và đồng chí. Nói cách khác, đó sự đối lập hoàn toàn với cái mà hiện nay con người đang phải chịu đựng ở nước Nga mới, mà trong đó con người buộc phải sống theo các quy luật của rừng rú, nơi mà chỉ người mạnh nhất sống được, và đó lại chính là những con người đểu giả nhất và vô liêm sỉ nhất.

Những phẩm chất đó không quen thuộc đối với nhân dân Nga, nếu không nói rằng chúng vô cùng phản cảm đối với người Nga. Nhân dân đã thoái hóa nhanh hơn và điều đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của các nhà dân chủ.

(TIẾP PHẦN TRÊN )

Gaidar, tác giả của những cải cách kinh tế, khi nghe nói rằng có người đã chết đói vì các cải cách của mình, đã thản nhiên nhận xét rằng việc người ta chết dần chết hồi là hiện tượng tự nhiên trong thời đại của các cuộc cải tạo. Ông ta bình luận hả hê rằng không còn phải chờ đợi lâu nữa khi những kẻ ốm yếu cuối cùng, ngụ ý nói những người già cả và những người không có khả năng thích ứng với kinh doanh, đều sẽ chết hết.

Và chính Chubais, tác giả của vụ các áp-phe trắng trợn với bọn tài phiệt cũng khẳng định điều này bằng câu hỏi của mình: "Nếu chúng ta không thể nuôi được, thì chúng ta có cần đến sự tồn tại của những người như thế?". Thay vì ngồi tù hoặc bị treo cổ, Chubais đã được chỉ định là người đứng đầu tập đoàn năng lượng lớn nhất đất nước! Vì hoạt động không mệt mỏi của ông ta trong lĩnh vực này mà trong nước đã xuất hiện nạn khan hiếm điện năng và tình trạng cắt điện xảy ra ngày càng thường xuyên.

Rất tiếc, không chỉ các cụ ông cụ bà chết lần mòn – mà thảm cảnh còn ập lên đầu cả những người trẻ tuổi, đẩy họ vào bế tắc trong cuộc sống. Tội lỗi nằm chính ở đó.Ở Liên bang Xô viết, không có những kẻ siêu giàu, và cũng không có cả những người cùng khổ.

Nếu trên các cuốn sách và trên báo chí, những ý kiến của các chính trị gia khác nhau, đôi lúc còn trực tiếp đối nghịch nhau về cuộc sống cũ và mới, thì nhân dân trong vấn đề này đã và đang rất đồng tâm và nhớ lại với áp lực của nỗi buồn những thời khi y tế và giáo dục miễn phí, và họ chỉ phải trả ít tiền nhà ở được nhận từ nhà nước, khi hàng năm họ được được đến các nhà nghỉ dưỡng theo phiếu của các tổ chức công đoàn, còn con trẻ - đến các trại hè thiếu nhi, và cả các phiếu nghỉ phải trả tiền cũng không là gánh nặng với bất kỳ túi tiền nào.

Khi đó, những người hưu trí có đủ khả năng chi trả cho con cháu ở khách sạn trong các kỳ nghỉ bằng đồng lương hưu của mình. Kể từ thời hậu chiến, trong bất luận trường hợp nào, chuyện có người chết đói hoặc không có tiền mai táng là điều viển vông. Nhưng điều chính yếu vẫn là, không ai phải lo âu cho cuộc sống của mình và cuộc sống của con cháu. Thanh niên cũng tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông họ có nguyện vọng được vào học đại học miễn phí và có thể học miễn phí, thêm nữa còn được nhận suất học bổng đủ để tự trang trải cuộc sống, dù hơi nghèo một chút. Và nếu không vào đại học thì họ cũng sẽ không đến nỗi thất nghiệp. Thậm chí các trẻ em mồ côi cũng xây dựng được các kế hoạch tương lai của mình và biết rằng nhà nước vẫn quan tâm đến chúng và sẽ không để chúng bơ vơ cuộc sống.

TIẾP PHẦN TRÊN )

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những phúc lợi đó hoàn toàn đủ để mọi người sống vô tư và không nghèo khổ. “Mọi người” đó chiếm số đa số dân của đất nước, những người có quyền được gọi là nhân dân. Hiện chỉ còn mơ ước để nhân dân của nước Nga lúc nào đó có lại những điều kiện sống trước đây.

Điều quan trọng đối với tôi là những phúc lợi nói trên và nhiều điều khác nữa đã được chính chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân, còn chủ nghĩa tư bản dưới áp lực của những người lao động đã buộc phải noi theo và áp dụng cho mình một số biện pháp trong đó, chẳng hạn, ngày làm viện tám giờ, chế độ nghỉ phép và nghỉ hưu được trả tiền.

Thời gian ngày lao động là hai ngày nghỉ mỗi tuần và những kỳ nghỉ hàng năm đã được ghi vào Hiến pháp Liên Xô theo định chế lao động được các viện khoa học soạn thảo, với sự cân nhắc những đặc điểm sinh lý của con người. Những việc như vậy không hề có ở một nước tư bản nào, cũng như ở nước Nga tự do dân chủ hiện nay ban ngày đốt đuốc tìm cũng không thấy.

Và cũng chẳng ngạc nhiên rằng những người thuê lao động mới xuất hiện lợi dụng ở trong nước không có chính quyền nhân dân và các tổ chức nghiệp đoàn lập tức trên thực tế đã bải bỏ tất cả các phúc lợi xã hội, bao gồm cả ngày lao động tám tiếng, và để lừa bịp một chút, bắt đầu trả lương qua phong bao. Trong khi đó việc này được thực hiện với sự đồng ý của những người lao động luôn lo sợ bị mất việc làm, dù rất nặng nhọc. Bởi vậy họ đồng ý với bất kỳ điều kiện lao động như thế nào. Thêm vào đó, với những người đàn ông có tuổi thọ trung bình thấp hơn tuổi về hưu thì điều đó cũng không quá quan trọng.

Để các bạn không nghĩ ngợi thêm rằng tôi viết điều này theo đơn đặt hàng của ai đó, tôi dám cam đoan rằng tất cả những điều nói trên là ý kiến hoàn toàn cá nhân của tôi trên cơ sở cuộc sống của riêng mình. Tôi sinh ra trong gia đình nông thôn vào năm 1935 và chuyển đến khu Dzukov khi tôi được hai tháng tuổi. Mẹ tôi như chính bà kể lại, chỉ được đi học hai tuần, bởi vì bà là chị cả của gia đình có sáu người con, và bố tôi, chồng bà dạy chữ cho bà, xét qua những bức thư gửi về từ mặt trận, cũng chưa học hết lớp bảy. Ông ra mặt trận vào ngày thứ tư của chiến tranh và hy sinh ở ngoại ô Leningrad vào năm 1943.

Ba đứa trẻ ở lại với mẹ tôi, nhưng chỉ hai đứa trải qua được chiến tranh, trong đó có tôi. Nhờ chính quyền Xô Viết, tôi đã tốt nghiệp không chỉ trường phổ thông, mà cả ba trường đại học. Không phải trả một xu nào, mà, ngược lại, được nhận tiền từ nhà nước. Tôi cũng học ngoại ngữ miễn phí ngoài giờ làm việc.

Tôi thậm chí không muốn giới thiệu tôi đã làm nghề gì, sinh ra trong một gia đình của một người mẹ mù chữ vắng chồng. Trong nước Nga "dân chủ" hiện nay, để đứa con được học bất kỳ điều gì, người mẹ có thể sẽ phải trả những khoản tiền không nhỏ. Từ bé tôi kinh tởm kinh doanh và tiền bạc, mặc dù một trong những bằng đại học của tôi - kinh tế đối ngoại – liên quan đến nó.

Một người như tôi, trong nước Nga mới này đã phải ất vất vả kiếm tiền sau khi đã về hưu và già cả để sống với vợ và một chú cún nhỏ hơn cả con mèo. Và thêm nữa - để giúp con gái và con rể tôi trả tiền học cho đứa cháu trai ở trường trung học và sau đó là ở đại học.

Cám ơn Chúa, giờ đây đứa cháu trai của tôi đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu tự lập cuộc sống của mình. Cháu học khoa học thực nghiệm, đúng tinh thần thời đại, kết hợp kiến thức kỹ thuật với các ngôn ngữ, như người ta giải thích cho cháu, khoa được thành lập theo quyết định của chính phủ để hiện đại hóa nước Nga.

(TIẾP PHẦN TRÊN )

Cháu trai tốt nghiệp đại học với hầu như toàn điểm năm (cao nhất trong hệ thống điểm của Nga), và sau đó người ta tống nó ra đường để tự kiếm ăn. Nhờ mối quen biết, có lúc cháu đã được thu xếp vào làm ở hãng "Prokat And Gembel" của Mỹ và họ hứa sau nửa năm làm việc sẽ trả cho cả “núi vàng”. Cháu làm suốt một năm với 12 giờ mỗi ngày, lương vẫn không tăng. Khi không nhấc chân tay được, cháu bị họ tống ra đường như con chó với những lời như sau: "Chúng tôi không có ý định đợi cậu suốt cả tháng". Cho đến bây giờ nó vẫn đang chật vật kiếm tiền và cố tìm một công việc ổn định.

Đó là hai hệ thống chính trị - kinh tế khác nhau trong hành động thực tiễn! Nếu cháu trai tôi sinh ra dưới thời Xô viết, nó có thể trở thành người hạnh phúc như tôi trong thời trẻ của mình. Có gì mà tôi không làm sau khi tốt nghiệp đại học khi tôi làm việc theo sự phân công ở nhà máy NII: cả thiết kế máy bơm pit-tông phóng xạ mới, như bây giờ tôi nhớ, và biên tập viên báo thanh niên và ủy viên Ưy ban Thanh niên Cộng sản comsomol của NII, và tổ chức các buổi dạ hội, gặp gỡ, hòa nhạc với sự tham gia của những người nổi tiếng, đi du lịch, tham gia đội bóng đá của viện. Từ khi còn trẻ, tôi đã xây dựng tương lai của mình đến mười năm về sau.

Cháu tôi, ngoài việc tìm việc làm và tiền, không còn biết đến điều gì khác. Và trong ký ức của nó sẽ không có gì về những năm tháng này, ngoài lòng căm thù chế độ.Dưới chế độ Xô viết, bạn sẽ không phải sống trong sự bất an.

Và tôi không thể không kể thêm rằng chúng tôi đã sống hoàn toàn không có nỗi sợ hãi nào trong suốt cuộc đời mình. Trong ký ức bừng lên có một thời gian đầu những năm 1950 như phong trào ngủ ngoài trời với không khí trong lành: trong cánh rừng cạnh nhà, bên hồ nước nhỏ, bên ngoài dưới cửa sổ nhà mình. Lúc bấy giờ tôi khoảng mười bảy tuổi, và tôi ngủ trong rừng không xa ngôi nhà của mình, ngủ một mình. Và xung quanh là những gia đình hàng xóm, mọi người ngủ từng cặp hoặc một mình. Và mẹ tôi cho tôi ngủ ngoài trời và không hề lo lắng về tôi. Bây giờ điều này thật khó tưởng

(PHẦN CUỐI )

Ngày cả vào thời "Stalin kinh hoàng" cũng không có những khái niệm lường gạt hay cưỡng hiếp, thì điều gì có thể khiến bạn sợ hãi khi ngũ ngoài trời vào buổi đêm?

Và có một lần tôi tiễn vợ, khi ấy còn là chưa cưới, về nhà ở Perovo. Tôi bị muộn chuyến tàu điện cuối cùng và đi bộ bốn tiếng về nhà. Ai đã biết những chỗ đó thì có thể hình dung được rằng phần nhiều những chỗ tôi đi qua tối như mực. Và không hề có nỗi sợ hãi nào. Còn bây giờ thậm chí tôi, một ông già, đi ra đường với một khẩu súng trong lưng quần vẫn cảm thấy bất an.

Điều gì khiến tôi phẫn nộ ở các nhà dân chủ nhiều hơn cả? Đó chính là việc họ có ý đồ đánh đồng chủ nghĩa xã hội và những giá trị xã hội của nó với những cuộc trấn áp xảy ra vào thời gian khó khăn và đa phần có thể giải thích được. Cáo buộc Stalin như hiện thân của chủ nghĩa xã hội, các nhà dân chủ dùng hình ảnh ông để bôi nhọ tất cả những gì thuộc về quá khứ Xô viết.

Nhưng kẻ khôn lỏi đó luôn tránh xa những cuộc tranh luận cặn kẽ để so sánh hệ thống xã hội xã hội chủ nghĩa mà mục đích của nó là bằng mọi cách nâng cao mức sống của người dân nhờ mang lại cho nhân dân vô số ưu đãi (đó là những y tế, bảo vệ sức khỏe, giáo dục, nhà ở, hầu các dịch vụ ăn ở miễn phí, giao thông công cộng, nhà trẻ, trại hè thiếu nhi, nhà nghỉ miễn phí và vân vân mà tôi nhắc ở trên) với hệ thống tư bản chống nhân dân nhằm đem lại sự giàu có không tưởng tượng nổi của một nhóm người được bầu. Họ nắm lá phiếu qua những cuộc vận động tranh cử bằng tiền thu được từ các nguồn tài nguyên, vốn trước đây thuộc về toàn thể nhân dân, cũng như các hoạt động kinh tế mờ ám khác.

Dưới chủ nghĩa xã hội, không thể có chuyện những khoản tiền này được dùng để mua những cung điện, villa, câu lạc bộ bóng đã này khác đắt tiền, những khu hộp đêm để đú đởn các người tình, tôi xin lỗi. Dưới chủ nghĩa xã hội tất, cả các nguồn thu nhập từ việc bán tài nguyên đều được dùng để chi cho các nhu cầu của nhà nước và nhân dân. Chính nhờ điều này nhà nước có khả năng mang lại cho nhân dân những ưu đãi xã hội nêu trên.

Cách đây không lâu tôi nghe Putin, khi nói về những biện pháp đang áp dụng để cải thiện triệt để một cái gì đó cho người dân trong nước, tôi xúc động thốt lên: "Ông hãy nghĩ kỹ con số này xem: 65 triệu rúp! Phải suy nghĩ cẩn trọng!". Nhưng 65 triệu rúp đó có lẽ chỉ là hạt muối trong đại dương so với những khoản tiền mà nhà tài phiệt Abramovich, cùng hàng trăm nhà tài phiệt khác đang nắm giữ.

Về thực chất, những khoản tiền đó phải thuộc về nhân dân. Nhưng Putin không quan tâm đến điều đó, và “thiếu kinh phí” luôn là câu cửa miệng của ông.

… Thế đấy, tôi cho rằng mình là một người hạnh phúc vì hầu như cả cuộc đời của tôi đã trôi qua ở Liên bang Xô viết, dưới chủ nghĩa xã hội.Điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chính là việc tôi vẫn sống cho đến những ngày đen tối nhất trong lịch sử Tổ quốc của mình…

V.T biên tập từ bản lược dịch của KICHBU
Bài viết gốc của tác giả IVAN DERANVIN (NEWSLAND.RU)

TRẢ LỜI ((nặc danh )) VỀ DƯ LUẬN VIÊN

Có thể nói trong thời bình thì các DLV cũng là những chiến sỹ trên mặt trận truyền thông , chiến đấu bằng ngòi bút , họ cũng ko phải vì tiền mà làm việc đó đâu các bạn rân chủ ah , họ làm vì mục đích tốt đẹp "đâm mấy thằng gian " xuyên tạc, bóp méo lịch sử ,bôi đen lãnh tụ , bảo vệ xương máu , thành quả CM của cha anh , đó là điều phải làm , nên làm .

Ad không phải là DLV , nhưng ad sẽ lấy làm hãnh diện khi được đứng trong đội ngũ của DLV dùng ngòi bút " ( bàn phím ) đâm mấy thằng gian núp bóng dân chủ !

Các bạn xem thêm bài phân tích của Thiếu Long từ Mỹ về " DLV " dưới đây để hiểu thêm phần nào . Khi chúng ta đã hiểu thế nào là DLV thì chúng ta không còn ức chế khi bị các bạn hành nghề rân chủ chụp mũ cho nữa .

---------------

Dư luận viên đơn giản là cách gọi ngẫu hứng không chính thức của 1 bác lãnh đạo trong lúc trả lời 1 phóng viên báo chí, rồi sau đó bọn chống cộng ăn theo và gọi như là 1 danh từ chính thức. Chứ thật ra không hề có chức danh nào là "dư luận viên" cả, mà chỉ có những người tình nguyện, mà trong đó phần lớn là những đoàn viên tình nguyện, những thanh niên tình nguyện, hoặc cả một số nhỏ đảng viên trẻ tình nguyện làm công tác dư luận, là những người truyền tải thông tin, đem lại những thông tin mà các bạn không biết để cho các bạn biết.

Ví dụ các bạn cứ hô thác Bản Giốc bị Việt Cộng bán cho "Tàu Cộng" rồi thì họ sẽ đem tới các bài viết, thông tin du lịch thác Bản Giốc, nội dung hiệp định Pháp - Thanh, và hiệp định biên giới trên bộ Việt - Trung 1999 cho các bạn mà báo Nhân Dân đã công bố toàn văn từ tận năm 2002.

Ví dụ các bạn giơ ra video "Sự thật về Hồ Chí Minh" rồi hô Bác Hồ có nhiều vợ thì họ sẽ đem tới nhiều nguồn khác, nhiều bài viết và bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn báo chí của Bác, và cả những nguồn nước ngoài để cho thấy ngược lại.

Ví dụ các bạn gọi cuộc chiến giữa đa số người Việt Nam với 60 vạn quân viễn chinh Mỹ là "nội chiến" thì họ sẽ giúp các bạn thấy được cái hoang tưởng và ngu dốt như mắc bệnh tâm thần của các bạn bằng chính các tài liệu của Mỹ và nước ngoài, hoặc các lời tự thú của Mỹ-ngụy.

Ví dụ các bạn gào lên rằng dân tộc Việt Nam đang "lầm than", đất nước VN đang "kiệt quệ", "tan nát", sắp bị "Trung Cộng" xâm lược đô hộ đến nơi v.v. thì họ sẽ đưa những thông tin cho các bạn thấy nhiều người dân VN đang sống yên ổn, nhiều người đang có chất lượng sống cao, nguyên nhân, nguồn gốc của những tiêu cực của đất nước và các ý kiến, quan điểm về cách hóa giải thiết thực, các đề xuất làm sao để điều hành và xây dựng đất nước tốt hơn v.v. và cho các bạn thấy quân đội Việt Nam, nhất là hải quân và không quân đang ngày càng được hiện đại hóa để bảo vệ chủ quyền quốc gia như thế nào, nhất tình hình biển đảo, các khu vực đang tranh chấp, vấn đề pháp lý quốc tế, vấn đề tế nhị ngoại giao, đối ngoại, quan hệ Việt - Trung, Việt - Mỹ và các nước v.v.

Tóm lại, họ là những người làm những việc tốt, làm những công tác tích cực cho các bạn. Các bạn nói sai cái gì thì họ chỉ ra cái sai đó và giải thích lại cái đó cho đúng. Các bạn chưa biết cái gì thì họ cho các bạn biết cái đó.

Họ giúp các bạn hiểu rõ sự việc hơn, mà trước giờ các bạn chỉ chui đầu chui cổ vào các diễn đàn, blog chống báng đầy thù ghét và cảm tính nên các bạn không biết những thông tin đó, các bạn chưa biết những lý lẽ đó, chưa biết những vấn đề nào đó v.v. Cũng tương tự như một người
hướng dẫn viên, giáo viên vậy.

Còn tôi thì là 1 người chơi blog, 1 người thảo luận bình thường trên Internet, tôi thấy các bạn nói sai thì tôi bảo là nói sai và chỉ ra nó sai chỗ nào, vậy mà các bạn gọi tôi là dư luận viên chứng tỏ là các bạn quá ngu dốt hoặc các bạn quá trẻ con hoặc bẩn tính, các bạn thật ra không biết nhưng vẫn cố ý nói vậy, để cố ý chụp mũ.

( Thiếu Long texas )

Trả lời cho bạn sao vàng từng điểm một nhé.
Trước hết, tôi chẳng phải là dân chủ dân chéo gì hết, tôi cũng chẳng phải là bọn phản động như bạn chụp mũ hay bạn lầm tưởng, mà ngộ nhỉ, cứ nói khác ý Đảng thì y như rằng các bạn đưa tất cả vào "dân chủ, phản động" nhỉ?
Bạn có vẻ chuộng đưa các dẫn chứng bằng bài viết của người khác, sao bạn không tự phản bác những điều tôi nói về hiện trạng xã hội? Hay bạn không thể làm được điều đó vì nó là một hiện hữu thực tế không thể chối cãi?
Tôi thường xuyên theo dõi và chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn nên tôi cũng đồng ý với bạn về một số vấn đề lịch sử đã bị xuyên tạc bóp méo và tôi lên án điều đó.

Tiếp tục trở lại comment của bạn về dân chủ thối tha giả tạo của Mỹ, tôi đã viết gì ca ngợi về dân chủ Mỹ mà bạn tương 1 bài dài loằng ngoằng để lên án dân chủ giả hiệu kiểu Mỹ nhỉ? Hay là bạn đang cố lái nội dung mà tôi đang lên án về chế độ này sang vấn đề dân chủ để bạn dễ dàng chủ động? Khi bạn bê cái bài viết lên đây, bạn cũng nên chắt lọc thông tin chút và đừng coi nó là kim chỉ nam:

. Dân chủ kiểu Mỹ thật nhơ nhuốc, thế nhưng hàng tỉ con người trên khắp thế giời này đang ngày đêm mong ước được sống cuộc sống trong đất nước có nền dân chủ nhơ nhuốc ấy, hài quá nhỉ? Comment thấy chỉ ra số liệu và dẫn chứng ngày tháng những sự việc, nhưng đây mới là sự thật nè: bạn cứ hỏi mấy triệu người Mỹ gốc Việt đang sống bên đó xem họ có hài lòng không và nếu cho họ lựa chọn giữa thiên đường dân chủ Việt Nam và địa ngục dân chủ Mỹ thì họ sẽ chọn sống ở đâu, vậy nhé.

.“Đối với quyền tự quyết của người dân, dường như nó chỉ tồn tại trên giấy, tồn tại để làm đẹp thêm cho bộ mặt nhơ nhuốc của chính quyền Mỹ. Trong tháng mười, những người trong bảy tiểu bang của liên bang Hoa Kỳ đã thu thập đủ số chữ ký cần thiết cho một sự ly khai ở Mỹ...”
Thế à, ở xứ lừa cũng có câu chuyện tương tự đó, đây nè: có dám công khai biểu quyết toàn dân về lựa chọn chế độ không? Các xứ Khmer ở miền Tây miền Trung, rồi vùng Tây Nguyên đó, có cho họ độc lập không hay là đàn áp, dập tắt từ trứng nước rồi lu loa và nấp dưới chiêu bài “thế lực phản động giật dây, chống phá”, “đi ngược lại lợi ích dân tộc”? Ly khai là xu thế tất yếu của loài người khắp nơi trên thế giới, xứ lừa cũng không nằm trong ngoại lệ, nên đừng giở giọng chê bai xứ khác.

. “...đơn giản chỉ để hiểu rằng: Dân tộc Việt Nam đã bất khuất thế nào và chúng ta đã may mắn thế nào”
Đồng ý với bạn về việc dân tộc Việt Nam đã thật sự may mắn vì được sự lãnh đạo của Đảng đã quét sạch thực dân Pháp, Mỹ. Nhưng hiện tại thì 90 triệu dân Việt đang thật không may khi ĐCSVN vẫn cố tiếp tục lãnh đạo trong khi nó đã nhiệm vụ lịch sử của mình. Vì sao? Bạn xem lại những gì mà Đảng đang lại cho đất nước mà tôi đã viết nhé.

. “Nguyễn Văn Thiệu...”
Trình đánh trống lãng của bạn vô đối, đang nói cái thực tế nhức nhối về kinh tế, giáo dục, khoa học, an sinh của xứ lừa so với tư bản thối nát tự nhiên bạn bẻ qua cái thời xa xăm chết dẫm mấy chục năm trước.

Về bài hịch ủy mị nhớ về thời vàng son “LIÊN BANG XÔ VIẾT” của một cựu công dân xô viết:
Để so sánh đại ca Liên Bang Xô Viết giẫy chết ngày xưa với xứ Lừa đệ tử ruột ngày nay xem nào, xem rồi bạn nhớ trả lời chứ đừng copy và paste tiếp mấy bài hịch nhé!

“...Bạn không phải lo thất nghiệp và bần cùng, không có những kẻ tài phiệt, những tên lưu manh khoác áo cảnh sát hay nạn tham nhũng trong chính quyền…”
--> Ở xứ Lừa hàng chục triệu nông dân nghèo khổ cùng cực trên chính mảnh đất đã tạo nên thành tích xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tham nhũng thuộc hạng top thế giới. Cảnh sát lạm quyền, hối lộ, bảo kê... thuộc hàng top VN.

“...Không có nạn mại dâm và tranh ảnh đồi trụy, trong đó có cả mại dâm trẻ em...”
--> Ở xứ Lừa mại dâm đồi trụy nhan nhản khắp mọi nơi, mọi tỉnh thành đấy.

“người ta sẽ không thể nào hình dung nổi những vụ giết người dã man như ngày nay: cháu giết bà vì lương hưu, mẹ ném con còn bú sữa qua cửa sổ giữa mùa đông lạnh giá, bố hãm hiếp con gái nhỏ tuổi của mình... CHỈ CÓ NHỮNG KẺ CÂM,ĐIẾC VÀ MÙ MỚI KHÔNG NHẬN RA RẰNG Ở NGA HIỆN NAY CON NGƯỜI ĐÃ THA HÓA ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO”
--> Cái này ở xứ Lừa nhiều vô kể, ngày nào lên báo mà chẳng có tin, và CHỈ CÓ NHỮNG KẺ CÂM,ĐIẾC VÀ MÙ MỚI KHÔNG NHẬN RA RẰNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CON NGƯỜI ĐÃ THA HÓA ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO

“Dĩ nhiên, ở Liên Xô cũng có những kẻ trộm cắp và cướp giật, nhưng không diễn ra tràn lan, và chủ yếu là tại các nhà máy. Lừa đảo và bịp bợp cũng xảy ra, nhưng không phải là phổ biến”
Hahaha, bõ bèn gì, ở xứ Lừa còn kinh khiếp hơn nhiều, nó tràn lan khắp nơi, cướp cạn cũng có, cướp “ngày” hợp pháp cũng có.

“Điều quan trọng là mọi người đều được sắp xếp việc làm và biết rằng mình chắc chắn sẽ được trả lương, được nhận những căn hộ do nhà nước cấp, tiền gửi ngân hàng không sợ bị mất, mua thức ăn không sợ bị ngộ độc, được uống thuốc và chăm sóc y tế với sự tận tâm, được bố trí để đi nghỉ dưỡng vào kỳ nghỉ hàng năm. Không có khái niệm văn bằng, hộ chiếu, bằng khen giả mạo, và cũng không có tiền giả. Mọi người tin tưởng nhau. Tiếng cười luôn vang lên bên những ô cửa”
--> Ở xứ Lừa, 100.000 doanh nghiệp chết trong 2 năm qua nên không biết chính quyền xứ Lừa giải quyết công ăn việc làm thế nào đây, dù lấy tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân để truyền 30 ngàn tỉ lít máu cho các đại gia bất động sản sống lại dưới chiêu bài tạo cơ hội cho người có thu nhập thấp có cơ hội mua nhà thế nhưng công nhân viên chức nghèo đến giờ vẫn chưa có nổi 1 căn nhà mơ ước nói gì đến nhà nước cấp cho căn hộ miễn phí. Ngộ độc tràn lan, tháng nào báo chả đăng ngộ độc tập thể nhỉ? Chăm sóc y tế mà không có phong bì, vào viện mà cầm cái thẻ BHYT thì nhân viên ý tế nó coi như hủi chứ ở đó mà tận với chả tăm. Bằng giả như thật thì nhiều lắm, cứ gặp cò là sẽ có mà, bằng gì cũng có, bằng thật như giả thì nhiều lắm, cứ nhìn con số vài chục ngàn giáo sư tiến sĩ đang hiện hữu và ngày ngày hân hoan cắp cặp...đi dạy là thấy liền àh. Bằng khen thật như giả cũng nhiều lắm, cứ thấy bằng khen đạt thành tích thi đua xuất sắc trong giáo dục lập công 99% đậu tốt nghiệp, làng văn hóa, xã văn hóa nhưng toàn xì ke đĩ điếm ma cô là thấy liền à. Tiếng cười hay tiếng khóc vang lên bên cửa sổ khi dân đen bị chính quyền cướp ruộng đất giữa ban ngày?“khi y tế và giáo dục miễn phí, và họ chỉ phải trả ít tiền nhà ở được nhận từ nhà nước, khi hàng năm họ được được đến các nhà nghỉ dưỡng theo phiếu của các tổ chức công đoàn, còn con trẻ - đến các trại hè thiếu nhi, và cả các phiếu nghỉ phải trả tiền cũng không là gánh nặng với bất kỳ túi tiền nào”
--> Toàn dân xứ lừa có được hưởng y tế và giáo dục miễn phí không nhỉ hay phải è cổ ra đóng để nhận về cái nhìn ghẻ lạnh của nhân viên y tế và 1 nền giáo dục ê a ? Hàng năm có được cho đi nghỉ dưỡng không nhỉ?

“Kể từ thời hậu chiến, trong bất luận trường hợp nào, chuyện có người chết đói hoặc không có tiền mai táng là điều viển vông”
--> Đã là gì, ở xứ Lừa, mới đây thôi có người mẹ vì quá nghèo không thể lo nổi cho con và không muốn trở thành gánh nặng nên đã phải tự vẫn kia kìa, nói gì đến cái tiền mua quan tài !

“Thanh niên cũng tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông họ có nguyện vọng được vào học đại học miễn phí và có thể học miễn phí, thêm nữa còn được nhận suất học bổng đủ để tự trang trải cuộc sống”
--> Ở xứ Lừa thì đừng mơ tới đi học miễn phí, từ mẫu giáo cho đến đại học học phí đừng mỗi năm mỗi tăng là nhân dân đội ơn chính quyền vạn lần rồi.

“Thời gian ngày lao động là hai ngày nghỉ mỗi tuần và những kỳ nghỉ hàng năm đã được ghi vào Hiến pháp Liên Xô theo định chế lao động được các viện khoa học soạn thảo, với sự cân nhắc những đặc điểm sinh lý của con người. Những việc như vậy không hề có ở một nước tư bản nào, cũng như ở nước Nga tự do dân chủ hiện nay ban ngày đốt đuốc tìm cũng không thấy”
--> Ở xứ Lừa, công nhân viên chức nhà nước vẫn phải làm 5,5 ngày/tuần đấy. Một số nước tư bản thối nát thì chúng nó tuyền 5 ngày/tuần, có nơi 4 ngày/tuần lận.

“Và cũng chẳng ngạc nhiên rằng những người thuê lao động mới xuất hiện lợi dụng ở trong nước không có chính quyền nhân dân và các tổ chức nghiệp đoàn lập tức trên thực tế đã bải bỏ tất cả các phúc lợi xã hội, bao gồm cả ngày lao động tám tiếng, và để lừa bịp một chút, bắt đầu trả lương qua phong bao”
--> Ở xứ Lừa, có đầy đủ ban bệ từ Bộ LĐTBXH cho đến các đoàn thể đấy, nhưng doanh nghiệp xù phúc lợi của công nhân nhiều vô kể mà không sao quản lý nổi, báo đăng đầy ra đấy.

“...Cháu tôi, ngoài việc tìm việc làm và tiền, không còn biết đến điều gì khác. Và TRONG KÝ ỨC CỦA NÓ SẼ KHÔNG CÓ GÌ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG NÀY, NGOÀI LÒNG CĂM THÙ CHẾ ĐỘ”
--> Ở xứ Lừa bây chừ cũng thế, không làm thì chỉ có chết đói thôi và TRONG KÝ ỨC CỦA NHÂN DÂN SẼ KHÔNG CÓ GÌ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG NÀY, NGOÀI LÒNG CĂM THÙ CHẾ ĐỘ.

"Trong ký ức bừng lên có một thời gian đầu những năm 1950 như phong trào ngủ ngoài trời với không khí trong lành...mẹ tôi cho tôi ngủ ngoài trời và không hề lo lắng về tôi... những chỗ tôi đi qua tối như mực. Và không hề có nỗi sợ hãi nào. Còn bây giờ thậm chí tôi, một ông già, đi ra đường với một khẩu súng trong lưng quần vẫn cảm thấy bất an...”
--> Đã bõ bèn gì, ở xứ Lừa, cửa đóng then gài mà cướp nó vào tận nhà đâm chết cả gia đình để cướp của đấy, ngoài đường cướp nó vác dao chém thẳng vào mặt rồi ung dung cướp xe đấy.

“...Dưới chủ nghĩa xã hội, không thể có chuyện những khoản tiền này được dùng để mua những cung điện, villa, câu lạc bộ bóng đã này khác đắt tiền, những khu hộp đêm để đú đởn các người tình, tôi xin lỗi. Dưới chủ nghĩa xã hội tất, cả các nguồn thu nhập từ việc bán tài nguyên đều được dùng để chi cho các nhu cầu của nhà nước và nhân dân. Chính nhờ điều này nhà nước có khả năng MANG LẠI CHO NHÂN DÂN NHỮNG ƯU ĐÃI XÃ HỘI NÊU TRÊN”
--> Ở xứ Lừa, chính quyền đang bán tài nguyên đấy, nhưng không thể MANG LẠI CHO NHÂN DÂN NHỮNG ƯU ĐÃI XÃ HỘI NÊU TRÊN. Ở xứ Lừa, cung điện của quan chức nhiều lắm đấy, hộp đêm phục vụ nhân dân nhiều lắm đấy.

“… Thế đấy, tôi cho rằng mình là một người hạnh phúc vì hầu như cả cuộc đời của tôi đã trôi qua ở Liên bang Xô viết, dưới chủ nghĩa xã hội. ĐIỀU BẤT HẠNH LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÍNH LÀ VIỆC TÔI VẪN SỐNG CHO ĐẾN NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA TỔ QUỐC MÌNH”
--> Ở xứ Lừa, nhân dân từ trong sâu thẳm trái tim cũng đang thốt lên ĐIỀU BẤT HẠNH LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÍNH LÀ VIỆC TÔI VẪN SỐNG CHO ĐẾN NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA TỔ QUỐC MÌNH.

Qua những comment trên, đọc nội dung của nó có thể thấy rõ ràng thế này:
Với tác giả bài hịch: Một kẻ già nua, thất bại và cô độc trong thế giới hiện tại, con người này luôn sống trong ánh hào quang chói lọi của quá khứ huy hoàng mấy mươi năm về trước mà không hề nhận thức được rằng cái quá khứ huy hoàng đẹp đẽ đó chỉ có thể hiện hữu trong một quãng thời gian ngắn ngủi của dòng lịch sử mà thôi, nó chỉ là những ánh sáng chói lòa vinh quang của mộ chế độ không tưởng trước khi lụi tàn, nó sẽ không thể tiếp diễn mãi mãi như mong muốn của tác giả, đơn giản vì nó đi ngược lại qui luật của cuộc sống, của bản năng con người. Làm gì trên vũ trụ này có một thế giới đại đồng, mọi thứ đều tốt đẹp trong mơ? Cái ác không hiện hữu mà chỉ có cái thiện? Không có ganh đua, bon chen, đố kị, ghen ghét, không có kẻ xấu mà chỉ có người tốt? Làm gì có một thể chế chính trị nào mà mọi thành phần trong xã hội không cạnh tranh để sống? ĐÓ LÀ THẾ GIỚI KHÔNG TƯỞNG !
Với bạn, người bê bài hịch lên đây: bạn chỉ biết copy và paste và sái cổ tin vào nội dung, bạn cũng như vài triệu những con người cuối cùng còn sót lại trên quả đất, cùng bị nhồi sọ, tẩy não và luôn ảo tưởng về một thế giới tốt đẹp tương lai vĩnh hằng trong một thực tế nhức nhối không lối thoát hiện tại. Xét về tâm lý học, con người một khi đã quen sống trong một môi trường nào đó trong thời gian dài thì sẽ tự nhiên chấp nhận và bằng lòng với môi trường sống đó, bạn và nhân dân Việt Nam cũng vậy, mấy chục năm nay sống cuộc sống như vậy nên bạn chấp nhận và bằng lòng với hiện tại cũng là điều không lạ, ĐCSVN đã thành công trong vấn đề này, họ đã tạo nên 1 xã hội bằng lòng với những gì đang có và mong chờ ở Đảng những tiến bộ ban phát trong tương lai mà không chút đòi hỏi, phản kháng ! Bạn và hàng triệu Đảng viên, dư luận viên ngây thơ không biết rằng những người đứng đầu tổ chức mà các đang tôn thờ thực ra cũng chẳng còn mơ gì đến tương lai không tưởng đó, nhưng họ vẫn ngày đêm hô phong hoán vũ để cố giữ cho bằng được nhằm hưởng lộc phú quí, trục lợi cá nhân, vinh thân phì gia mà thôi.


Tôi chẳng phải phản động, cũng chẳng dân chủ cờ vàng, nhưng tôi quá ngán ngẩn và chán nản sự thối nát của XH và những luận điệu dối trá mị dân này, những dẫn chứng tôi đưa ra về hiện trạng đất nước là từ báo lề phải đăng đấy nhé. Bạn hãy đọc và phản biện từng vấn đề 1 đi.

Ơ này ,((nặc danh )) bây giờ cũng ăn nói lịch sự ra phết đấy nhỉ ,không còn chửi cả nhà như trước kia khi còn vào phá hoại chửi rủa bên loaphuong.com nữa à .

Thích phản biện à ,có dám không ?Có chấp nhận thua lần nữa không ?Đây nói cho mà nghe nhá ,đay mong đấy nói năng kiểu này từ lâu rồi .

-((nặc danh ))chửi tớ và tất cả mọi người loạn xạ bên www.loaphuong.com ,từng đấu lý nhưng bị đuối lý ,chửi loạn không ai chấp,sợ quá trốn sang đây à.Hé,chửi tất cả là loại ((dầu chó óc phân )),giờ lại dở giọng ((tử tế ))gọi tớ là ((bạn ))kia à .

-Thích thực tế à ,có dám không ?hay lại đuối lý như ở bên kia .
này ,nói cho mà biết nhá ,đây thích thì đây cứ làm thơ đã ,làm thơ xong roài đây sẽ cho biết thực tế nhá .(chửi đây nhiều vào nhá ,tớ với bạn sẽ như hình với bosnh .rảnh rỗi là tớ lại mò vào tìm kiếm bạn đóa )

PHƯƠNG UYÊN VÔ TÙ VÀ NIỀM HÂN HOAN CỦA (NHÂN XĨ ,CHÍ THỨC)

http://googletienlang.blogspot.com/2013/05/phuong-uyen-vo-tu-va-niem-hoan-hy-cua.html

Nhẽ em chỉ một hai năm
Treo, có thể, nếu ăn năn thật lòng
Bọn anh thôi cũng chẳng mong
Trẻ người non dạ, bẻ cong thế nào ?
Thôi đành thậm thụt, lao nhao
Tuy gượng gạo, giữ phong trào thế thôi
Chờ ngày toà xử, nín hơi
Nào dám khua mép, múa môi chi nhiều
Lỡ đâu lại hố thì tiêu
Nhắc đến lại ức thằng liều Đoàn Vươn
Bỏ công quyên góp bạc tiền
Tiền hô hậu ủng ... rước phiền, điên ghê
Đến em, trông thấy ba que
Máu thì chả biết máu gì, chắc thua
Thế mà đâu có nào ngờ
Một câu “yêu nước” từ bờ môi em
Thật như cây cọc ló lên
Giữa dòng chới với bám liền, quá may
"Tuyệt chiêu" vừa mới chỉ bày
Không ngờ em đã xài hay quá trời
Cũng là non dạ trẻ người
Mà em, thế quái, tin lời bọn anh
Ngẫm ra cũng có nhẫn tâm
Nhưng bọn anh sướng, thôi đành nghe em
Giờ bọn anh múa em xem
Cho em làm thánh, làm tiên đền bù
Ráng đi em, mãn hạn tù
Cho làm tổng thống , muốn gì nữa không?
Vậy nên em ráng kiên trung
Lỡ chống thì chống đến cùng mới ngon
Ra tù lại rải truyền đơn
Thêm 6 năm nữa cho ... tròn 12
Ở nhà mẹ em rất vui
Mẹ tự hào lắm: con tôi ở tù
Thấy bọn anh múa tài chưa?
Tâm đen đâu phải cứ thua dài dài
Lâu lâu mới được con mồi
Mủi lòng chi, để lại rồi trắng tay
Bõ công bàn phím múa may
Ra sao sự thể mặc bay, mới tài
Bọn anh đã tính cả rồi
Đấu tranh là phải có người hy sinh
Em thì còn có tuổi xanh
Để hy sinh, chứ bọn anh có gì
Tuổi xanh đã hưởng hết thì
Tuổi đen hưởng nốt, tiếc gì hả em...
Nào đâu ly cốc nâng lên
Mừng ta đưa được bé Uyên vào tù
Mừng cho “thắng lợi” bất ngờ
Tưởng treo, mà được 6 tờ, ồ yeah !!!

XỬ ÁN PHƯƠNG UYÊN

Nhân danh Tòa Án Nhân Dân
Tự do ta giử ,nghỉa nhân cho người
Quan tòa xử lủ đười ươi
Án tuyên chớ phải đã rồi sẫn đâu
Hiên nhà Uyên chỉ lắc đầu
"Tôi đây không chống giặc Tàu xâm lăng"
Tôi xưa chỉ dán cờ vàng
Tại vì người lạ chào hàng linh tinh
Yêu người chưa rỏ tội tình
Đã cho laptop,để mình lòng xiêu
Lòng xiêu mình mới làm liều
Cho nên nghiệp chướng mọi điều khổ thân
Nhưng ra tòa phải khăng khăng
Vì luật sư bảo phải rằng thế thôi
Chớ theo sự chứng mà coi
Yêu nước sao lại cứ đòi giết dân
Giết Tàu thỉ phải sang Tần
Cớ sao lại cứ xà quần ở đây
Lại còn đòi Diệt Cộng này
Diệt luôn cái Đảng ở ngay nước mình
Nước mình mình phải có tình
Mình nên bồi đắp cho xinh hơn nhiều
Nước mình mình nói mình yêu
Lại đặt bom bến Ninh Kiều là sao?
Rỏ ràng là nói tào lao
May là Quan Án biết bao nhân từ
Chỉ tuyên có sáu năm tù
Nếu không đời sẽ âm u hơn nhiều
Trong tù dù có quạnh hiu
Cũng còn cơ hội làm điều thẳng ngay
Nếu như cải tạo hăng say
Sớm hơn rồi cũng có ngày được ra.

Làm thơ giả Trần Dân Tiên
Chỉ loài hèn hạ mới phiền thế thôi
Tưởng rồng lại hóa ra giòi
Ngúc nga ngúc ngoắc rỏ nòi bẩn dơ
Vậy mà cũng học làm thơ
Khua môi múa mỏ trở cờ kiếm ăn
Kiếm ăn đâu có ai ngăn
Miễn là tài giỏi,khó khăn đương đầu
Cớ sao Mỷ phục ,Tây chầu
Ăn tàn theo đóm,làm rầu quốc gia
Bọn giòi trong đống “ca ca”
Ngóp ngoi mà tưởng là cha dân mình
Mặt dày sưng sỉa chương sình
Mắt la liếc miệng hôi rình thiu ôi
La làng rân chủ ôi thôi
Nhìn ra chỉ thấy rỏ nòi ăn phân
Vì ăn phân mới tâm thần
Mới hoang tưởng mới giả Trần Dân Tiên
Mới hèn mới dụ Phương Uyên
Bỏ đi phận gái thuyền quyên anh hùng
Làm nhục chí khí Bà Trưng
Hại dân phản nước,án từng sáu năm.
Làm bom định giết dân Nam
Nguyên Kha xộ khám vì tham tiền tài
Ô hô tám năm miệt mài
Còn đâu thấy nửa những ngày tươi vui
Giờ này thui thủi ngậm ngùi
Xà lim song sắt tiến lùi chẳng xong
Rận chủ .chấy thức chả đông
Thiên về múa mỏ để mong gặp thời
Nhưng rồi gặp lúc khó chơi
Nên hèn với giặc,hại người dân ta
Cõng rắn về cắn gà nhà
Dụ bao em nhỏ bảo là quang vinh
Làm bom chống cộng hại mình
Để rồi thỏa sức bình sinh ... trong tù

MÓN QUÀ CỦA MĨ
http://www.doimat.cuanhcuem.net/2013/04/mon-qua.html

Những hình hài bé nhỏ,
Xinh đẹp như những thiên thần
Nhưng các em không có cánh
Mà gói trong vải niệm với thừng quấn chung quanh.

Tuổi thơ em nào biết đến an lành,
Ngoài đói khát và những cơn giận của "chúa trời", "thần thánh".
Các vị thần hằng ngày giương cánh lượn khắp trời xanh
Họ rì rầm những câu thần chú như tiếng động cơ gầm rú
theo các em vào tận giấc ngủ
dỗ các em qua cơn đói
đuổi những đám mây trên bầu trời đang che nắng cho em
đốt những lùm cây - mầm xanh le lói giữa chói chang cằn cỗi...

Người ta bảo họ đang trừng phạt người có tội
Đang truy tìm ma quỷ ám ảnh vùng đất quê em
Đám ma quỷ áo Kurta, khăn trùm đầu, cầm súng
Giống bao người khác ở quanh em
Đám ma quỷ nói cùng ngôn ngữ, ăn cùng món ăn, uống cùng nguồn nước
giống cha mẹ em
Người ta dỗ em hãy ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo
rồi sẽ có quà
món quà của các vị thần trên cao
món quà của thế giới văn minh các em chưa từng biết đến
Ôi tuổi thơ có mong gì hơn vậy
Cây kẹo, tấm bánh quá đỗi ngọt ngào
lời dặn dò theo vào mỗi giấc chiêm bao...

Rồi hôm nay em đã nhận được quà
Nào đâu phải bánh kẹo, áo quần, đồ chơi mong đợi
Quà của thánh thần trên cao vời vợi
đến với em trong chớp lửa chói lòa
như đã ghé thăm bao trẻ em khắp trong thiên hạ
đây Viêt Nam, I rắc, Lybi
kia Triều Tiên, châu Phi, sân sau Nam Mỹ...
quà cho em là gì vậy nhỉ?
có ai biết được đâu
ngoài câu nói cuối cùng với những gương mặt thương đau:
Cha mẹ ơi, "nhân quyền" và "dân chủ!"

((nặc danh )))hỏi gì thì hỏi luôn một thể đi nhé ,hỏi xong là đến đây hỏi lại đấy !thua thì đừng chửi như ở bên trang ww.loaphuwowngf nhé

Ê ((nặc danh )),hôm không thấy mò vào đây à?Hỏi đi ,hỏi cho nhiều vào nhé ,đây đủ trình để trả lời đấy,hỏi luôn một lần nhá

Này ,suỵt ,nói nhỏ nhá :Tớ mách nước cho cậu nhé , hãy hỏi tớ nhưng câu hỏi mà theo các cậu bọn tớ thật khó trả lời vào ,nào là :cụ Hồ có mấy vợ ,nào là ((cải cách ruộng đất )),Chiến tranh Nam -Bắc chỉ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn,không cần chiến đấu cũng có độc lập ,nào là ((tội ác cộng sản )),nào là ...thôi thì đủ thứ cho đến chuyện các cậu vu cho bọn tớ bịa ra hình tượng Lê Văn Tám ,Nguyễn Văn Bé cho đến chuyện ông Trần Độ ,Nguyễn Khải ,Tô Hải và chuyện biển đảo với tàu Khựa .hí ,tớ đang rất cần một người như cậu làm phản biện để anh em bạn đọc biết thêm về những người thuộc ((thế giới)) của cậu ,nhưng ((thắc mắc))và qua đó tớ sẽ giải đáp.
hì ,cậu và tớ thế là đã thành dư luận viên rồi nhỉ .


Hỏi xong tớ sẽ hỏi lại cậu ,cậu có trả lời được không ?NHÁ
Từ nay cậu có trốn đến đâu thì tớ cũng sẽ tìm ra ,vì tớ với cậu sẽ là hình với bóng mà

Đất nước ta luôn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây là hướng đi đúnng đắn nhất của dân tộc ta. Đưa đất nước ta đi đến độc lập, tự do, dân chủ. Thực sự xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Mọi chủ trương đường lối chính sách của nhà nước đều nhằm xây dựng một đất nước vì nhân dân lao động, giai cấp công nhân, vô sản trong cả nước. Có thể nói đây là con đường sáng nhất mà chúng ta có thể đi.

Xem nào, đi hơi lâu đã nóng đầu rồi à, giải thích xem nào, hê hê hê.
Vui quá, Tiên Lãng vui quá, một trò hề, lũ quan chức cưỡng bức nhân dân thì từ án tù thành án treo hết ráo, còn nhân dân thì án, hê hê. Có người còn được lên chức tướng nữa cơ đấy, hê hê.
Hê hê, suốt ngày rêu rao vô sản, ừ thì nhân dân đang vô sản rồi đấy, hê hê.

hê hê, thiên đường XHCN hay thiên đường độc hại khi VN lọt vào top 20 nước có bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới? Tư bẩn thối nát thật, nhưng chỉ cần 1 vụ như bún chứa chất độc, rau tẩm độc thì nó còn biết "tự trọng" mà từ chức, còn Việt Nam thì ai chết thì mặc, coi như xui, đảng viên lãnh đạo thì chẳng việc gì còn lớn tiếng bảo đó chẳng phải lỗi của mình, hahahaha, thiên đường ơi là thiên đường. "do dân và vì dân" hahahaha

Ờ mà nếu kỉ luật hoặc có lòng tự trọng từ chức như tụi tư bẩn thì lấy ai mà lãnh đạo nhỉ? Thế là chỉ toàn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm với xin nhận trách nhiệm nhỉ? Ôi lãnh đạo Việt Nam thiệt là thiên hạ vô đối, sống chết cũng giữ lấy ghế để phục vụ nhăn răng nhỉ, hê hê

Mỗi người co 1 bộ oc suy nghĩ . Đọc cái chủ nghĩa mac với xã hội bây giờ; so sánh xem no co đúng ko

Ôi, xứ Lừa của tôi, các bạn, những công dân ưu tú, tầng lớp đại diện cho nhân dân xứ Lừa, hẳn các bạn sẽ rất phấn khích và hân hoan khi đọc những dòng này "Một trong những điều kiện để dẫn tới việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí là vấn đề nhân quyền. Trao đổi với báo chí ngày 7/8, đại sứ David B. Shear cho rằng xung quanh vấn đề này từ đầu năm 2013 đến nay Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể.”

Các bạn đâu biết rằng cái đám lều báo Việt Nam của các bạn "được sự quan tâm và chỉ đạo" sâu sát nên đã thật nhục nhã và hèn hạ biết bao khi cố tình nhét chữ vào mồm ngài Đại Sứ Mỹ. Đến nỗi, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết việc báo chí Việt Nam loan tin đại sứ Mỹ David Shear phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam “đã có những cải thiện đáng kể” là sai sự thật và yêu cầu phải đính chính lại.

Ôi nhục quá đi, hô hô....

Thằng "Nặc danh" cút ngay! Đến cái tên mà mày còn không đó thì tư cách gì mà nói chuyện ở đây!

Hơ hơ, không trả lời được với cái hiện thực tồi tệ nên lấp liếm xỏ xiên qua cái tên "nặc danh" àh, hơ hơ.
Ở xứ Lừa, chỉ cần bất đồng chính kiến là bị xem là phản động và theo dõi và bị bắt như những blogger vừa qua, hơ hơ dân chủ và nhân quyền ghê, hơ hơ...
ở xứ Lừa, chỉ cho phép những cái đầu đã được tẩy não và ngoan ngoãn cun cút và tung hô như mucxaongo là đàng hoàng công khai nhỉ, hơ hơ

Hay quá ,gặp ((nặc danh)) ở dây rồi ,bấy lâu nay trốn ở xó nào vậy.nào ,ta cùng làm ((dư luận viên ))nhé .

TRẢ LỜI ((nặc danh )) về ((XỨ LỪA)):

Có nghĩa là :
PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN MĨ -HẬU DUỆ CỜ VÀNG

http://xichloviet.wordpress.com/2011/05/23/d%E1%BB%81-d%E1%BB%91c-m%E1%BB%B9-nguy%E1%BB%85n-vo-trung-quan-%E2%80%93-h%E1%BA%ADu-du%E1%BB%87-c%E1%BB%9D-vang/

www.xichloviet..com

Nắm bắt được tâm lý thích sĩ diện của cộng đồng cờ vàng, tên hạ sĩ quan Mỹ gốc Việt đã giải ngũ Nguyễn Võ Trung Quân khoác quân phục tướng phó đề đốc hải quân Mỹ lừa được cả cái cộng đồng cờ vàng làm cho hội cờ vàng đê mê xuýt xoa hãnh diện thầm sung sướng mong ước rồi đây một hậu duệ cờ vàng sẽ làm nên việc lớn.Chuyện xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ năm 2007 nhân ngày “quân lực VNCH”. Tổ chức tại khu Thương Mãi Eden, Falls Church, VA. Gồm khoảng 200 người đại diện cho các “binh chủng” Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Sư Đoàn 9 BB, Địa Phuơng Quân, Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức trong quân phục và rất đông đồng bào…

Đặc biệt có sự tham dự của Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân, Người Nhái thuộc Bộ Tư Lệnh Hỗn Hợp Liên Quân Hoa Kỳ , đặc trách chống khủng bố (thế hệ thứ hai). Sau những nghi thức thông thường Phó đề đốc Nguyễn Võ Trung quân được giới thiệu lên phát biểu như sau :

“Kính chào quý đồng hương.

Thật là một vinh hạnh cho cháu được có mặt hôm nay để nói một vài câu với Chú bác. Chú Bác cũng biết cháu còn nhỏ tuổi, nhưng 23 năm qua cháu đã gìn giữ an ninh trật tự và xây dựng cho đất nước này. Cháu mong một ngày nào đó có thể đem cái vinh dự này cho đất nước của chúng ta, quê hương yêu mến của chúng ta.

Dù cháu qua Mỹ bao nhiêu năm đi nữa, có lon cao bao nhiêu nữa, cháu cũng là người Việt Nam (tiếng vỗ tay vang dội). Trước sau gì nữa cháu cũng là con của cựu quân nhân, từ ông Ngoại cho đến ba cũng bên Cộng Hòa VN. Điều đó cháu sẽ không bao giờ quên. Cháu sẽ dạy con cháu và mấy đứa cháu của cháu trong tương lai, trước sau gì mình cũng là người Việt Nam. Kính chào”.

Kết thúc là buổi diễu hành của các binh chủng biểu dương lưc lượng với với quân kỳ quân nhạc súng nhựa hòanh tráng vòng quanh khu Thương mãi Eden. Trong tiếng nhạc oai hùng, niềm vui tràn trào, mọi người thầm mong một ngày về quê hương vinh quang dưới bóng cờ vàng.

Phóng viên Tuyết Mai viết : Sau khi bản tin được phổ biến, cả vùng Hoa Thịnh Đốn và gần như khắp mọi nơi trong thế giới điện toán toàn cầu đều hết sức vui mừng hãnh diện về vị tướng lãnh oai hùng gốc Việt. Con người với chức vụ quan trọng mang cấp bậc cao mà ăn nói sao lại lễ độ biết chừng nào. Ai cũng muốn biết rõ nhân vật nay xuất thân từ đâu mà vì sao lâu nay không ai biết. Con cái nhà ai, đi lính từ năm nào, lên đại tá bao giờ mà nay đeo lon tướng ngon lành? Hỏi ban tổ chức Ngày Quân Lực thì không ai biết rõ. Chỉ biết là “chàng” đeo sao, mặc quân phục tướng hải quân Hoa Kỳ lừng lững một cây, huy chương đầy ngực. Rồi “người” được mời lên nói đôi lời. Nói năng ngon lành như thế thì làm gì bà con ta không hoan hô.

MỜI XEM TIẾP

TIẾP THEO VÀ HẾT

Một email phổ biến về lai lịch vị tướng trẻ củng cố thêm cho niềm tin cho các cụ cờ vàng :

To: “drhuuvo@hotmail.com “

From:

Date: Thu, 19 Jul 2007 14:39:20 -0700

Subject: [Nuoc_VIET] Mot vi tuong My goc Viet dau tien tai hoa ky

Nam 1981 mot goa phu dem hai con sang My, chau trai khoang muoi may tuoi, chau gai khoang 6-7 tuoi.Hai chau rat ngoan hien va hoc rat gioi.Khi tot nghiep trung hoc hai chau deu tren 4.0 uu hang va deu o trong top 10 toan truong.

Ngay cong dong phat thuong hai chau deu khong du, ong cau la mot thanh vien ban chap hanh phai dem bang tuong le ve nha vi tinh hai chau rat khiem nhuong.

Sau khi tot nghiep trung hoc chau trai tinh nguyen di Hai Quan-Navy vi ba chau hoi xua cung la mot quan nhan VNCH, chau gai thich di Y duoc nen lam thien nguyen vien o phong mach va sau do tot nghiep Duoc Si.

Nguoi me mot minh voi hai con noi xu nguoi van day do cho con nen nguoi.Niem vui mung va hanh dien la thanh qua cua hai chau.

Hai chau deu rat thuong me, le phep voi moi nguoi va hoc hanh gioi giang.

Cach day may thang nguoi me hanh dien cho biet chau trai da duoc de nghi len tuong nhung dang doi thuong vien chap thuan.Khi gap chau o dam cuoi nguoi em gai chau chi noi chuyen nhung khong nhac den chuyen da duoc de nghi len tuong.

Ngay quan luc o D.C toi doc bao duoc biet chau da duoc moi phat bieu va cac bao chi da khen ngoi vi tinh khiem nhuong va le phep cua chau khi chau da mo dau kinh thua cac chu bac… Ngay hom nay chau denday… va nguoi ta ta de tieu de Mot tuong lanh My xung chau voi Cong dong nguoi Viet.

Cach day hai ngay chau cho biet chau da duoc thuong vien thong qua , chau cung cho biet TNS John McCain da ho tro chau va da duoc bo nhiem ngay 17/6/07 ,chau cung da dau bang Bac Si Tam Ly, Ph.D in Psychology va co bang hanh nghe tai mot vai tieu bang va nhieu thanh tich khac nhung khong tien noi ra.

Day la mot niem hanh dien cho cong dong nguoi Viet ty nan da co mot vi tuong My goc Viet dau tien van , vo song toan Rear Admiral NGUYEN VO TRUNG QUAN Ph.D.

Chau co hai giac mo

1.Mong muon Cong Dong nguoi Viet doan ket .

2.Tiep tuc hoc hoi de duoc lam Joint Chief of Staff.

Xin chuc mung chau va mong rang giac mo cua chau som thanh su that

BS Vo Dinh Huu

Cong dong Nguoi Viet Pomona Valley, California

Giao Chỉ San Jose

Ôi một tướng trẻ gốc Việt cờ vàng vừa thành đạt vừa có lý tưởng quốc gia vừa lễ phép như thế các cụ không đê mê sao được. Rồi đây Trên bước đường quang phục quê hương Phó Đề đốc cờ vàng này sẽ phải làm nên việc lớn.

Một tướng Mỹ mặc quân phục đeo lon, ngực đầy huy chương lại đeo cả kính đen mà các cụ chẳng thắc mắc gì vì các cụ choáng ngợp bởi cái hào quang của vị tướng trẻ hậu duệ cờ vàng.

Thế mới biết bất cứ điều gì dù mong manh khơi dậy được niềm hy vọng “phục quốc” là các cụ cờ vàng bám ngay lấy để sướng.

Theo tin Washignton Post ngày Thứ Năm, 9 Tháng 10, 2008, Phó Đề Đốc giả mạo Nguyễn Võ Trung Quân đã bị đưa ra tòa U.S. District Court ở Alexandria VA về tội giả dạng là một Phó Đề Đốc Hải Quân HK.

Sự thực, Ông Nguyễn Võ Trung Quân, cư dân của Middletown, Delaware, chỉ là một cựu quân nhân, Hạ sĩ quan, E-4, cấp 3, tương đương với Hạ sĩ. Ông đã phục vụ trên the USS Missouri, USS Constellation và Naval Air Station ở North Island San Diego. Ông ở trong Hải Quân bốn năm và giải ngủ trong danh dự, đã rời Hải Quân được 13 năm.

Rồi đây nếu có một ngày các hùng hổ cụ hội chống cộng vác cờ vàng biểu tình chống một tên homeless tung tin là cán bộ cao cấp CS đến Cali thì chúng ta cũng không hề ngạc nhiên.

HẾT

TRẢ LỜI ((nặc danh ))khi nói :((thiên đường độc hại khi VN lọt vào top 20 nước có bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới?))

Thời bao cấp người VN rất xa lạ với ung thư ,nhưng khi phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường (là thứ mà CNTB nghĩ ra ) thì VN đối mặt với tỉ lệ ung thư cao vì nhiều nguyên nhân như: ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp,doanh nghiệp sản xuất chạy theo lợi nhuận...tóm lại đều là sản phẩm của cơ chế kinh tế theo hình thái thị trường tư bản.

((nặc danh)) thật ngu khi nói cứ như là các nước có tỉ lệ ung thư cao đều là ...cộng sản và bệnh ung thư là lỗi của ...chủ nghĩa cộng sản mà cố tình lờ đi việc hàng chục các nước còn lại cũng không phải là chính quyền cộng sản nhưng tỉ lệ ung thư vẫn cao hơn VN

((nặc danh))cũng thật hèn hạ khi lờ đi việc trong lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa tư bản đã làm gì với nhân loại

Vì ((nặc danh)) vốn là lính ngụy năm 75 bị ((cộng sản ))đánh cho chạy tụt cả quần áo ,vứt súng bỏ lon ,bận mỗi quần xà lỏn chạy chối chết suốt từ quân khu 1 vô Sài Gòn đu càng trực thăng ra tàu sân bay chuồn sang ăn mày đô la bên Mĩ .Thân lính đánh thuê lưu vong nay sống bằng trợ cấp thất nghiệp bên đất chủ cũ ,bị Mẽo ((vứt chanh bỏ vỏ)) nên đâu sung sướng bằng cũng làm thân nô lệ nhưng là lúc mẽo đang cần đánh thuê trên chính quê hương mình

.((nặc danh ))vốn ôm hận ,ôm nhục suốt mấy chụ năm qua .bảo vác súng về quê bắn nhau với cộng sản thì ...((bố thằng nào dám)).May quá có cái cái internet ,không phải lo lộ mặt ra để khỏi bị cộng sản bắt nhốt nên ((nặc danh ))tha hồ sủa ngu.(nhưng sủa thì cũng không dám nêu tên thật,đành ((nặc danh )) )

À,MĨ CỦA MÀY LÀ THIÊN ĐƯỜNG NHÀ TÙ ĐẤY.

NGUỒN :http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_t%C3%B9

Hiện tại Hoa Kỳ đang là nước có số lượng tù nhân nhiều nhất trên thế giới, với hơn 2 triệu tù nhân tại thời điểm cuối năm 2002, trong khi đó cả Nga và Trung Quốc (nước có số dân gấp 4 lần Hoa Kỳ) mỗi nước chỉ có khoảng 1 triệu tù nhân.

Hoa Kỳ đứng thứ hai với tỷ lệ 486 tù nhân trên 100.000 dân (theo số liệu của Bộ Tư pháp, là nước có tỷ lệ tù nhân cao nhất trong số các quốc gia phát triển), tiếp theo là New Zealand với 169. Vào năm 2003, Anh có khoảng 73.000 tù nhân và con số tương tự với các nước Pháp, Đức.

Số tù nhân trên 100.000 người dân
Mỹ Nga Anh Canada Đức Italia Pháp Việt Nam Thụy Điển Đan Mạch Iceland
725 713 124 102 98 92 80 75 64 61 29

Hơ hơ, trình đánh trống lãng và nhét chữ của sao vàng thật vô đối và kệch cỡm, nhân dân xứ Lừa hạnh phúc quá, ngày ngày được hưởng vô vàn sản phẩm độc hại, hơ hơ, hạnh quá đi...nhận đi mà.

Hơ hơ, có ai khen cờ vàng cờ đỏ gì ở đây mà la liếm mấy cái bài đó về đây vậy? hơ hơ

Hơ hơ, Mẽo nó là vua tù đấy, xứ lừa cũng thua gì, cũng kém cạnh gì, hơ hơ.

Không trả lời nổi với cái bài viết hão huyền nhảm nhí của cái gọi là "thiên đường Liên Xô" của lão già sắp chết nhỉ, hơ hơ. Mà trả lời sao được với cái thực tế bầy hầy hiện tại ở xứ lừa nhỉ.

Không trả lời được mấy cái cmt trên kia nhẩy, sao vàng, hơ hơ.

"Thời bao cấp người VN rất xa lạ với ung thư ,nhưng khi phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường (là thứ mà CNTB nghĩ ra ) thì VN đối mặt với tỉ lệ ung thư cao vì nhiều nguyên nhân như: ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp,doanh nghiệp sản xuất chạy theo lợi nhuận...tóm lại đều là sản phẩm của cơ chế kinh tế theo hình thái thị trường tư bản"
Hơ hơ, ai ngu biết liền, hơ hơ, kinh tế theo cơ chế thị trường là thứ mà bọn chủ nghĩa tư bản giãy chết nghĩ ra thế mà xứ Lừa thiên đường cũng hùa theo từ thập niên 90 sau khi nhân dân hạnh phúc của xứ lừa phải ăn bo bo nhiều quá đấy, hơ hơ, đố xứ lừa dám không hùa theo cái cơ chế thị trường của tư bẩn đấy, đố xứ lừa nghĩ ra 1 hình thái kinh tế khác đấy, đừng cố đấm ai xôi với cái thứ vớ vẫn mang tên "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" nhé, hơ hơ.

Hơ hơ, sao ko trả lời cái cmt về nhân quyền của nặc danh nhỉ. Ôi, có đại nhân xứ lừa còn bảo "nhân quyền ở VN hơn gấp trăm lần" mà, hơ hơ, ôi, cười muốn sặc luôn, hơ hơ, nhân quyền đến nỗi cấm cả con người ta suy nghĩ khác đi, hơ hơ.

Sao vàng ơi, sao vàng à,
Sao vàng và cả cái đám nâng bi trên này ko biết hay cố tình ko biết và cố lờ đi 1 điều mà nhân dân ai cũng thấy là não trạng của quan chức VN hiện tại tự coi mình là quan cai trị, còn nhân dân chỉ là kẻ bị trị.

Hơ hơ, do dân và vì dân, hơ hơ, nên cấm báo đài đăng tin tiêu cực về thi cử trong giáo dục nếu chưa trao đổi và bàn bạc trước với chính quyền, hơ hơ, nên cấm quay phim chụp ảnh CA, CSGT đang làm nhiệm vụ, hơ hơ

Hơ hơ, xứ lừa tự do dân chủ tới nỗi giờ nhân dân ngậm miệng, và xem chính trị là thứ nên tránh càng xa càng tốt nếu muốn được yên thân.

Mà nếu đảng mình tốt rồi, được nhân dân yêu quí và ủng hộ bao nhiêu năm nay rồi thì sá gì cái bọn dân chủ hải ngoại phản động nhỉ, thử cho 1 đảng khác ra đời rồi bầu cử tự do xem nào, dám không nào, hơ hơ, hay lại ca bài ca con cá đảng là tất yếu của nhân loại, hơ hơ.

Hơ hơ, tự do dân chủ tới mức bắt bớ cả những người đi tuyên truyền và phát tài liệu tuyên ngôn nhân quyền của liên hiệp quốc trong khi chánh quyền xứ lừa lại đang xin gia nhập vào cái tổ chức này, hơ hơ.

MÀ NÓI RỒI, CÁC "ĐẠI DIỆN CHO TẦNG LỚP NHÂN DÂN ƯU TÚ" NHỚ TRẢ LỜI TỪNG CÁI MÀ NẶC DANH ĐÃ NÓI VỀ THỰC TẠI CỦA THIÊN ĐƯỜNG XỨ LỪA CHỨ ĐỪNG CÓ ĐĂNG MẤY CÁI BÀI HỊCH LINH TINH CHẾT GIẪM VÀ PHI THỰC TẾ NHƯ BÀI GIẤC MƠ LIÊN XÔ CŨ NHÉ KẺO LẠI BỊ VẢ LỆCH MỒM KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC. HƠ HƠ.

P/s: Lôi cái bài tự sướng về liên xô cũ vào, bị vả ko đỡ được nên vội chuyển qua tư liệu về nhà tù mỹ nhỉ, hơ hơ. Vãi.

Tôi có thể dẫn chứng lịch sử bằng tài liệu của nước ngoài ,hải ngoại viết thêm với bạn hungtran về những ((chân lý )) bạn nghĩ ra bằng sự thiếu hiểu biết và nhất là bằng lòng căm thù ,nhưng tôi không muốn tiếp tục làm bạn phải xấu hổ .
Tôi xin gửi bạn lời nhắn này vì tôi đã biết bạn là ai .gần một năm nay chúng ta dã quá quen biết nhau ,bạn xin đừng bỏ trốn mà hãy thay đổi tư duy và lối nói của mình cho cao sang ,cho ((đẳng cấp))đó mới là người biết chơi.
Tôi nói là ((biết chơi ))vì tranh luận mở hay mấy trang mạng trang miếc không phải là chính trị đâu ,đó chỉ là một thứ trò chơi trong sự giám sat của chính quyền mà thôi .Muốn thay đổi hay lật đổ một chế độ không phải là bằng mấy trang mạng mà làm được

tranhungtức ((nặc danh )) biến tướng ơi-Tôi cũng là nhân dân đây ,nhưng tôi chọn Đảng cộng sản.bạn không thích thì sao bạn lại quy chụp chúng tôi là ((Dư luận viên ăn lương của Đảng ))-(mà được là dư luận viên dù không có tiền thì tôi càng hạnh phúc)

Ai cũng có sự lựa chọn của mỗi người ,hãy khoan chưa nói chuyện tốt ,xấu của những lý tưởng ta lựa chọn -mà nói đến việc thái độ tôn trọng quyền lựa chọn của nhau -nếu bạn làm được một phần như vậy thì bạn đã không chửi rủa tác giả cùng toàn thể bạn đọc vô cùng tục tĩu ở rất nhiều trang viết (Có cần tôi gửi lại ra dây lời của bạn không ?)

Tôi nói điều này nhé :((Bạn không biết rằng chính bạn mới đang là một dư luận viên đắc lực nhất .Những điều bạn viết vê lịch sử ,niềm tin của bạn đều dựa trên trí tưởng tượng ,ý muốn bẻ cong lịch sử và xuyên tạc trắng trợn-thứ chiến tranh tâm lý mà bu Mĩ đã dạy các bạn để rồi các bạn đã thua trận nhục nhã -

Bạn hãy viết đi ,viết thật nhiều vào,bạn càng viết tôi càng có điều để phơi bày bạn .bạn tưởng bạn biến mất khỏi loaphuong,thay đổi họ tên ,chỉnh sử ngôn ngữ đôi chút là bạn có thể trốn được tôi sao .
Nếu là Công an mạng với máy móc chuyên nghiệp ,nếu có quan hệ với CAM thì tôi sẽ dễ dàng định vị bạn là ai rồi ,nhưng tôi cũng đã biết bạn là ai vì bạn có quá nhiều dấu vết ,đôi khi chỉ là văn phong và lưu bút của bạn đó không quan trọng -Nếu có óc phân tích hơn một chút thì bạn sẽ biết bạn hay những chủ trang ((chiến hữu )) trong và ngoài nước của bạn cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ của công an VN mà thôi-họ là người chơi còn bạn đang phục vụ không công cho họ thì họ sợ gì bạn.

Tôi im lặng không phải là tôi ngại ,tôi sợ bạn ,mà là tôi đang chờ bạn nói thật nhiều rồi tôi sẽ phản biện bạn chỉ trong một ngày vì tôi hiểu điểm yếu của các bạn bạn là dựa vào sự bẻ cong lịch sử ,xuyên tạc sự thật ,hành động được thui đốt bằng động cơ của sự thù hận cá nhân mà bỏ qua lợi ích Tổ quốc .
Bạn hãy viết thật nhiều nhé cho tôi nhờ ,tôi vô cùng cảm ơn bạn .
Nhưng dù sao tôi vẫn muốn bạn tiến lên một bước ,lịch sự ,góp ý xây dựng và cân nhắc thật kĩ trước khi nói -chúng ta đều là người Việt Nam cả mà .
Chào bạn và cám ơn bạn đã giúp chúng tôi !

À, thế này nhá: miềng là miềng ko dính dáng nên cũng chả quan tâm gì đến cái loaphuong.com gì gì hay cái nick gì gì đấy nhé.

Ngộ quá, sao vàng chỉ cho miềng xem miềng bẻ cong lịch sử, xuyên tạc sự thật ở đâu vậy?

Bạn sao vàng Đọc đi nhé, báo lề phải đăng đấy, chứ ko phải bọn phản động cờ vàng đâu nhé, đọc đi để thấy sự ưu việt của bộ máy nhà nước CNXH bấy lâu:
"...Nhưng ở Việt Nam cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được quy định rõ ràng, trong khi đó cơ chế phê bình, tự phê bình thì không còn phù hợp nữa. Có thưởng thì họ nhận về mình, khi xảy ra sự cố thì đổ lỗi cho tập thế, cho cơ chế.
Hãy nhìn từ thế giới. Quốc hội có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Thủ tướng. Thủ tướng có quyền cách chức, bổ nhiệm, bãi nhiệm Bộ trưởng.
...Chỉ cần Bộ trưởng không làm được việc, không được dân tin tưởng, tín nhiệm, Thủ tướng có quyền cách chức ngay không phải bàn nhiều. Vì nếu không làm việc đó, thì chính Thủ tướng phải mất chức. Nghĩa là cơ chế trách nhiệm của họ là rất lớn..."
Nguyễn Đình Hương - nguyên phó trưởng ban tổ chức TW.

chế độ mà chúng ta đang hướng tới chính là con đường của thế kỉ tương lai là chế độ mà người người hướng đến, thử nhìn vào thực tế xem trong bao nhiêu năm qua đảng và nhà nước ta đã làm được bao nhiêu việc cho dân tộc, nước ta đã xóa đói, giảm nhiều được bao nhiêu, nước ta đi lên phát triển như thế nào? không thể kẻ hết.

Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết kinh nghiệm thành công và cả kinh nghiệm chưa thành công trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước khác, đặc biệt là những kinh nghiệm của những năm đổi mới, Đảng ta đã nêu ra những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. điều này là vô cùng quan trọng và cần thiết trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

Chứ giờ mà nhìn mấy nước kinh tế phát triển như Mỹ với mấy nước đông âu mà bắt trước theo họ thì chỉ có mà vùi dập đất nước chứ phát triển cái lỗi gì. Họ khác mình khác không thể đi cùng một con đường, làm giống họ mình không những không thể phát triển như họ mà có khi lại tạo cơ hội cho họ biến đất nước ta thành nô lệ của họ ấy chứ, thế có khác nào tiếp tay cho họ thực hiện được điều mà bao nhiêu năm nay họ không thực hiện được

Điều này mình nghĩ chắc ai cũng biết rồi chứ nhỉ?Xã hội của chúng ta đang theo đuổi là một xã hội dân chủ , công bằng , văn minh. Mà gần đây mình có nghe nói đến cái gì mà đa đảng ấy nhỉ, cái này mình nghĩ nếu như mà các đảng có cùng chung lý tưởng thì có thể được , nhưng mà nếu không chung lý tường thì khôn gnene bởi vì nếu như thế sẽ làm chia rẽ nội bộ , đấu trang sẽ xảy ra kết quả sẽ là không phát triển được .

"chế độ mà chúng ta đang hướng tới chính là con đường của thế kỉ tương lai là chế độ mà người người hướng đến, thử nhìn vào thực tế xem trong bao nhiêu năm qua đảng và nhà nước ta đã làm được bao nhiêu việc cho dân tộc, nước ta đã xóa đói, giảm nhiều được bao nhiêu, nước ta đi lên phát triển như thế nào? không thể kẻ hết"
--> hehehe, "người người hướng đến" là ai thế bạn, nói rõ cụ thể ra xem nào, sao nhận vơ thế, không hay đâu. Có dám trưng cầu dân ý ko nhỉ, lúc đấy biết ngay cái tỉ lệ "người người hướng đến" là bao nhiêu % liền à? Ừ, xóa đói, giảm nghèo tốt lắm đó bạn, nên gần 40 năm trời mới chỉ thoát nghèo chứ còn theo kịp cái vùng trũng ĐNA hơn trăm năm nữa.

"Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết kinh nghiệm thành công và cả kinh nghiệm chưa thành công trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước khác, đặc biệt là những kinh nghiệm của những năm đổi mới, Đảng ta đã nêu ra những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. điều này là vô cùng quan trọng và cần thiết trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay"
--> bạn này thuộc bài lắm nè, chắc ngày đêm lẩm nhẩm cuốn bửu bối không thôi nên đi đâu cũng phọt ra 1 cách tự động. Chịu khó ra khỏi cái chăn, bớt "tự sướng" đi mà nghiền ngẫm và nhận định ở các báo/tạp chí/blog lề trái lẫn lề phải để đầu óc bớt mụ mị đi nhé.

"Điều này mình nghĩ chắc ai cũng biết rồi chứ nhỉ?Xã hội của chúng ta đang theo đuổi là một xã hội dân chủ , công bằng , văn minh. Mà gần đây mình có nghe nói đến cái gì mà đa đảng ấy nhỉ, cái này mình nghĩ nếu như mà các đảng có cùng chung lý tưởng thì có thể được , nhưng mà nếu không chung lý tường thì khôn gnene bởi vì nếu như thế sẽ làm chia rẽ nội bộ , đấu trang sẽ xảy ra kết quả sẽ là không phát triển được "
--> dân chủ kiểu gì mà không những độc quyền điện nước năng lượng khiến nhân dân khốn khổ thế bạn ? (báo lề phải đăng đấy nhé), đến cái tư tưởng - chính kiến riêng của con người cũng độc quyền và cấm đoán bỏ tù nhỉ?
--> chia rẽ nội bộ ư? chả phải Đảng và nhà nước VN đang liền 1 khối cho nên chống tham nhũng mãi ko xong, còn chống tham nhũng bằng hô hào khẩu hiệu thì rất giỏi !
ừ, đoàn kết 1 khối nên nó thế này nè bạn:
Có bao vụ án nghiêm trọng có ý kiến can thiệp, cản trở từ cấp cao; rồi dân phạm tội 2 triệu đi tù, nhưng cán bộ mấy tỉ đồng lại án treo - Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước bức xúc khi thảo luận về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban Thường vụ QH ngày 18-9.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Phong thừa nhận chống bỏ lọt tội phạm trong tham nhũng rất khó vì còn liên quan đến thể chế. Có địa phương đưa ra 804 vụ nhưng chỉ xử được vài vụ rồi chỉ xử lý hành chính.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết trung bình mỗi năm, toàn ngành thực hiện trên 10.000 cuộc thanh tra lớn nhỏ. Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 20 người đứng đầu. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể, 56 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 24 vụ, 42 người. (SO SÁNH CON SỐ ĐI NHÉ).


Mà sao các bạn ko phản bác bằng lý luận - tranh luận những cái tôi viết về thực tế hiện trạng XHVN trong vô số comment trước mà chỉ khoái tự sướng với luận điệu cũ rích nhai lại giáo điều hàn lâm vậy?

Đến giờ vẫn chưa có dự thảo luật biểu tình và ngăn cấm biểu tình bằng nhiều hình thức, và lấy những lí do rất buồn cười và trẻ con rằng do chưa có Luật biểu tình, do dân trí chưa cao, gây rối loạn xã hội ?!? và kêu gọi nhân dân thay vì bức xúc đi biểu tình thì hãy thực hiện từng bước khiếu tố khiếu nại từng bước theo các cấp, dựa vào MTTQ và các đoàn thể, chính quyền !?!
Vậy tôi hỏi:
. ĐCSVN là chính đảng duy nhất ở VN nhưng vẫn chưa có Luật Đảng vậy sao ĐCSVN vẫn hoạt động? Như vậy nếu ko cho và phản đối biểu tình vì cho rằng chưa có Luật biểu tình thì ĐCSVN cũng phải chấm dứt hoạt động vì chưa có Luật Đảng nhé.
. Xã hội rối loạn vì biểu tình và xã hội rối loạn vì tham nhũng, quan liêu, phe nhóm, oan sai, trù dập, bất cập...cái nào lớn hơn?
. Với tình hình ngâm tôm, ém nhẹm án điểm, oan sai, lợi ích nhóm, phe cánh câu kết nhau trù dập như hiện nay thì đấu tranh phản kháng khiếu tố khiếu nại theo đúng trình tự chắc có lẽ khi bà già mọc răng mới đưa ra ánh sáng và lẽ phải và công luận đúng ko nào?

Nên nhớ, biểu tình là hình thức hiệu quả nhất thể hiện quan điểm và sự phản kháng của nhân dân về những vấn đề bất cập trong chính sách, quản lý dân sự, xã hội, tham nhũng, oan sai..

Cứ từ từ mà trả lời và hãy trả lời cho hết những comment trước chứ đừng viết hịch và những câu từ đại loại như "tuyệt đối tin tưởng" nhé. Buồn cười và ngô nghê lắm !

Còn nhiều lắm, cứ từ....

Tôi tranh luận thẳng thắn về các quan điểm với tư cách cá nhân nhé. Đừng chụp cái mũ phản động, cờ vàng 3 sọc, việt tân với cả âm mưu thế lực thù địch nhé.

Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn.

Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.
Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cuối thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”
Những người Đảng viên như tôi mình bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị . Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người


trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..
Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để ko theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và nụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo của các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.
Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, ... Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng

nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.
Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mắt hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.
Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.
Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dư gặp vỏ dừa.
Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.
Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng

chế độ độc tài đảng trị thú vật cộng sản việt nam đảng là một chế độ có thật sự bóp mõm bịt miệng bưng tai trói buộc con dân không mà chính lảnh tụ Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trong một lần nói chuyện tại Hội Các Nhà Văn đành phải hô hào CỞI TRÓI CHO VĂN NGHỆ có nghĩa là từ xưa cho tới nay Đảng coi giới văn nghệ sĩ như loài cầm thú đang bị trói nhốt trong cái chuồng xhcn ? .


chế độ cộng sản độc tài đảng trị thú vật đảng này tốt đẹp đến thế mà sao Võ Văn Kiệt phải hô hào: “Đổi mới hay là chết”.
Và còn nhiều trăn trở của: Lê Hồng Hà Cục Trưởng Cục An Ninh Bộ Công An, Lê Liêm Cục Nội Chính, Nguyễn Trung Thành Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Đảng, Nguyễn Văn Hiếu Ủy Viên Thường Trực Mặt Trận Tổ Quốc, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Đại Sứ Hà Nội tại Trung Cộng, Đại Tá Bùi Tín,Đại Tá Phạm Quế Dương Viện Quân Sử Hà Nội, Trung Tá Trần Anh Kimngười anh hùng chống cuộc xâm lăng từ phương Bắc năm 1979, Sứ ThầnDương Danh Dy, đại diện Hà Nội tại Trung Quốc, và các ông Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Trần Vàng Sao cùng những tuổi trẻ được sinh ra và trưởng thành trong chế độ như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Mẹ Nấm, Người Buôn Gió …


• Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp vô sản âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.

XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đểu! vết nhơ muôn đời của nhân loại.Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ:
"Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa!
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!"

Nguyễn Hộ người có 55 tuổi đảng, Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương, thủ lãnh của Nhóm Truyền Thống Kháng Chiến, viết trong tập hồi ký Quan Điểm Và Cuộc Sống: "Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Saigòn cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng CSVN. Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ, Nguyễn Văn Đào, anh ruột, Đại Tá QĐNDVN, hy sinh ngày 9/1/1966 tại Củ Chi, và vợ tôi Trần Thị Thiệt bị bắt và chết tại Tổng Nha Cảnh Sát Sài gòn vào tết Mậu Thân 1968 nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng: Cộng Sản Chủ Nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sĩ nhục” (nguồn: Wikipedia)

Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, nguyên Đại Sứ Cộng Sản Hà Nội tại Liên Sô, ghi lại tính tàn độc và lưu manh của Đảng Cộng Sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956: "Giết oan hàng trăm ngàn người, đầy ải hàng triệu người, làm cho đạo lý suy đồi luân thường đảo ngược. Tại cuộc mít tinh tối 29/10/1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12 nghìn cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi! Con số đó đúng hay không, ai mà biết được! Tóm lại, những con số về người bị thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác định được.
Dù thế nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại" (Đừng Quên Bài Học Cải Cách Ruộng Đất Nửa Thế Kỷ Trước)

Trần Độ, Cựu Phó Chủ Tịch Quốc Hội, viết: "Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…” (Nguồn: Trần Độ- Nhật Ký Rồng Rắn)

Hoàng Minh Chính gia nhập đảng từ năm 1939, Phó Viện Trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc kiêm Viện Trưởng Viện Triết học Mác-Lênin trong một bài phát biểu đã than thở rằng “Người dân dưới chế độ cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma thực dân đế quốc. Ngay cả thời kỳ nô lệ, người dân ai muốn ra báo cũng chỉ cần nộp một giấy xin phép và bản lưu chiểu. Điển hình là cụ Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp xử 13 năm tù về tội chống Pháp và bị đầy ra Côn Đảo từ năm 1908 đến năm 1921 mới được trả tự do. Khi mãn hạn tù cụ được thả về Huế, tại đây, cụ đắc cử dân biểu năm 1926, rồi được cử làm Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ và đứng ra xuất bản tờ báo Tiếng Dân. Một người bị tù vì tội chống thực dân còn được thực dân cho ra báo trong khi đó một người từng nắm giữ chức Phó Chủ Tịch Quốc Hội của chế độ mà xin phép ra một tờ báo cũng không được". (nguồn: Wikipedia)

Trần Lâm sinh năm 1925 vào đảng năm 1947, Vụ phó Ủy Ban Kế Hoạch Nhà nước, thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, đã viết trong bài “Những dòng suy nghĩ từ Đại hội đến Quốc hội” số tháng 9/2007: "Đảng thì luôn nói Quốc hội là của dân, do dân, vì dân. Người hiểu biết trong dân thì coi Quốc hội là bù nhìn. Đảng và Nhà nước tổ chức bầu cử, biết đây là kiểu dàn dựng, nhưng cứ làm".

Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVN, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước... Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền, dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỷ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức”.

Nguyễn Khải, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS:
- Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo. (tu-tuong va loi-song cua nguoi Viet do tu Chanh Quyen ma ra)...
(1 nguoi co personality & characteristic... Same thing for a government or a country... EACH HAS IT'S VALUE.)

Nguyễn Văn Trấn, Chỉ Huy Trưởng Kiêm Bí Thư Quân Ủy Quân Khu 9 (1947), Chủ Nhiệm Văn Phòng Phó Thủ Tướng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kế Hoạch Thống Nhất Toàn Quốc (1962-1974): "Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay, thật nói không hết".

Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng và là chủ tịch Quốc Hội từ 2001 đến 2006, có lúc đã hy vọng lên làm Tổng Bí Thư, trong một bài phỏng vấn mới xuất hiện trên mạng lưới Tuần Việt Nam xuất bản trong nước đã nói: “Đảng đã mắc phải lỗi hệ thống và đã sai lầm ngay từ nền tảng”. Ông giải thích: “Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình”.

Chuyện boxit Tây Nguyên được Đảng âm thầm cho thực hiện từ lâu, khi quân Tàu đua nhau rầm rập kéo vào Tây Nguyên – mái nhà Đông Dương - nhân dân vẫn không được biết. Mãi đến khi ngộ ra được nguy cơ rắn vào tận chuồng gà, nhân dân tá hoả tam tinh, thì Đảng lại phán ‘Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”(!)
Những tưởng rằng với cách ra uy doạ dẫm đó, nhân dân sẽ chẳng thằng nào dám mở mồm, dại gì mà chống lại ‘chủ trương lớn’ nếu không muốn mất mạng?
Nhưng, thời thế đã khác. Những người còn tâm huyết với giang sơn, lãnh thổ đất nước và dân tộc đã không thể ngồi im cho những Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc thời hiện đại mặc sức phá nát cơ đồ, đưa dân tộc ta một lần nữa vào vòng nô lệ Bắc thuộc.
Tất cả đã đồng thanh lên tiếng. Đến đây thì Đảng hoảng, công tác trấn an được bộ sậu được đưa ra khẩn cấp thi hành. Báo chí nhà nước được lệnh im ắng từ lâu, nhưng trước sức ép của lòng dân bất bình, Đảng buộc phải để cho vài lời lên tiếng.
Nhớ lại bộ máy tuyên truyền này của Đảng, đã không thiếu cách để Đảng bịt miệng những người muốn có tiếng nói theo lương tri. Điển hình là ngày hôm nay, Đảng cho đình bản tạp chí Du lịch vì tội dám cổ vũ cho tiếng nói yêu nước thương nòi, cổ vũ những người đã thể hiện tinh thần ái quốc mà không biết rằng chỉ có Đảng mới được có độc quyền yêu nước – yêu nước theo cách của Đảng.
Thế mới hay, các bộ luật Đảng cho dựng lên loè thiên hạ nhưng Đảng lại ngồi xổm lên nó – Đảng chỉ quen xài luật rừng mà thôi.
Thời thế đã đổi thay, vận nước đang hồi suy vi, cơn bão dữ dội của làn sóng đỏ Cộng sản tác oai tác quái một thời gian dài nay đã lộ mặt. Những người tâm huyết với đất nước, với giang sơn dù đã bị nhồi sọ bao nhiêu năm dưới họng súng đã không còn tin vào những lời đường mật. Nhân dân Việt Nam đã bước qua sự cuồng tín về một chủ nghĩa hư vô nhằm lừa mị để đem lại quyền lợi và chức tước cho một nhóm người ngồi xổm trên lợi ích toàn dân tộc.
Vì vậy, những ‘Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước’ đã bị nhân dân vạch trần, đó chỉ là con đường bán nước, hại dân.
Minh Tâm

loại đàu heo óc chó như mày sao vàng ơi chỉ biết tru sủa để bênh vực cho cái đảng thú vật của chúng mày cũng không xong mà còn đòi nói tiếng người để tranh luận với ai? loại chó cam tâm làm âm binh cẩu trệ như mày nên tru sủa cắn lộn cùng với loại đồng chó đồng rận đồng đảng thú vật cộng sản vn đảng chúng mày là hay nhất ấy kìa

bạn nặc danh ơi sao bạn phải phí lời dung tiếng người đẻ giảng giải cho bọn súc vật chó má sao vàng này chúng làm gì còn có tri giác như của con người nửa đâu
loại thú vật này chúng chỉ biết tru sủa theo lệnh của đảng mà thôi bạn ạ chúng có tru điên sủa càn gì mặc kệ lủ thú vật chúng nó đừng phí công dùng tiếng người để cảm hoá lủ súc vật này nửa vô ích thôi chúng đã được đảng hoá thân thành kiếp thú rồi !!

Cho tao hỏi lủ tụi bây có còn lương tâm lương tri có còn trái tim khối óc của con người nửa không hay đã bị bọn thú vật cộng sản liếm đi mất hết rồi đến nỗi những sự thật hiển nhiên mà chúng bây vẩn có mắt như mù có tai như điếc có miệng như câm chỉ biết hú tru theo giọng điệu của bè lủ ác quỷ cộng sản là sao ? bọn giòi bọ cộng sản mở miệng là quê hương xứ sở là dân tộc là đất nước mà nó bóp miệng bitj momx buwng tai nên có con dân nào dám nói lên được sự suy nghỉ của riêng mình cho tiền đồ dân tộc tổ quốc mọi sự đều do cộng sản định liệu nếu trái lời chúng thì tù đày giam cầm thật khổ nhục cho thằng dân nước việt chỉ dám ca tụng công ơn của bác và đảng muôn đời như một không dám nói khác ý đảng chúng đã biến con dân đất việt anh hùng thành lủ súc vật bầy dê lủ cừu ôi mẹ việt nam ơi .... mẹ việt nam ơi

nếu tà thuyết mác và chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp thế thì NHÂN DÂN hơn 60 nước cộng sản trên thế giới kể cả mẩu quốc qtcs liên xô sau gần thế kỷ lăn lộn tìm tòi với muôn vàn thủ đoạn VỚI MUÔN VÀN TỘI ÁC với hàng trăm triệu người trên toàn thế giới đã phải bỏ mạng vì lủ ác quỷ cộng sản đảng nầy để thực hiện cho bằng được thiên đường cộng sản mà mác lê đã vạch ra ..cuối cùng thì sao chúng mày cũng đã biết ... loài người tiến bộ HỌ đã cho tất cả chúng nó vào thùng phân của lịch sử nhân loại V ỚI câu nói để đời của vị tổng lảnh tụ cộng sản thế giới góc ba chóp …… CỘNG SẢN CHỈ CÓ LÁO KHOÉT VÀ DỐI TRÁ .... CÙNG HÀNG TRĂM NHẬN ĐỊNH VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN PHẢN ĐỘNG PHI NHÂN BẤT NGHĨA TÀN BẠO TỪ NHỮNG VỊ LẢNH TỤ KÍNH MẾN CỦA CÁC NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN ĐÔNG ÂU

DẠY CHO THẾ HỆ CON CHÁU PHẢI TUYỆT ĐỐI PHỤC TÙNG BỌN QUAN THẦY QTCS XEM BỌN QUAN THẦY MAO MÁC LÊ NHƯ LÀ TỔ TIÊN NGUỒN CỘI .... YÊU BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN .....THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG 1 THƯƠNG ÔNG STALIN THƯƠNG MƯỜI .....

nếu cộng sản vn không tình nguyện làm tên tay sai lính gát trung thành cho mao mác lê thì nguyễn minh triết đã không xác định vị trí cẩu nô trung thành cho QTCS ĐẢNG .. ta thức thì cu ba ngủ ta ngủ thì cu ba thức ...... cuộc đời chúng chỉ mong ĐƯỢC THEO GƯƠNG BÁC làm đầy tớ tay sai làm cẩu nô tài cho quan thầy đảng chủ QTCS đảng ÔI đớn hèn cho dân tộc việt … cái bọn cộng sản VN ……..
.

Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin
cái tâm cái tầm của bác vĩ đại như thế nào và trước mạt các đàn em bác đã hung hồn khẳng định và tuyên bố TA [ dân tộc ta ] AI CÓ THỂ SAI NHƯNG ÔNG MAO ONG MAC ÔNG LENIN VÀ ÔNG STALIN THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ như thế rỏ rang tư tưởng đạo đức tâm trí của bác ĐÃ mù quáng tôn thờ ví các ông này là những vị thánh, vì chỉ có thánh mới không bao giờ sai cả cho nên lời của ông mao ông mác ông lê thì bác cháu ta đều phải răm rắp thực thi và chấp hành cho dù mấy ông này có bảo lôi cổ anh em ruột thịt cha mẹ ông bà tổ tiên của báccũng như dân tộc việt ra mà đấu tốtheo ĐÚNG chỉ tiêu yêu cầu của đảng của ông mao ông mac ông lê thì đều phải chấp hành triêt để……..chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với bọn buôn dân bán nước này chúng nó còn có biết đến một đất nước một giống nòi một tổ quốc việt nam dấu yêu ngàn đời hay chỉ muốn làm tay sai nô lệ cho bọn tâm thần hoang tưởng muôn đời muôn kiếp . ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nôlệ cho mấy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đúc như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc cha mẹ ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh trần vua lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây một đời làm thân trâu chó những mong lấy đầu đội đít thằng nga thằng tàu thiên thu vạn đại vậy có thể nói tư tuỏng của bác chỉ goi gọn trong vài chử ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ONG MAC ÔNG MAO ÔNG LENIN ÔNG STALIN VĨ ĐẠI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG DẨN LỐI CHO BÁC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TÂM THẦNHOANG TƯỞNG


chúng Mày có biết tên lảnh tụ nào ? của cộng sản VN chỉ xin được làm tên lính gát đất trời biển đảo không công cho quan thầy ăn ngon ngủ kỷ nghe mà tội cho con dân việt sao mà ngu quá thể như thế này TA THỨC THÌ CU BA NGỦ CU BA THỨC THÌ TA NGỦ …. những điều như Thế mà chúng bay vẩn chấp nhận được vẩn cúi đầu học tập những tấm gương làm nô lệ như thế này . tao nghĩ lủ chúng mày chỉ tài giỏi chi lắm cùng chỉ làm súc vật cẩu nô nô lệ cho bọn QTCS m à thôi . lủ không nảo chúng mày mà nói chuyện chính trị thì chỉ có loại đầu chó óc phân âm binh ma xó nó xưng tụng hoan hô , chúng mày toàn đi đào đâu ra những dối trá láo khoét để bịp đời bịp người với những tài liệu đôi đen thay trắng xuyên tạc lịch sử lủ chuyên ăn ngạo nói ngược, còn những gì được đúc kết kết luận của hang trăm ngàn chuyên gia chính trị trên toàn thế giới nhân loại khắp năm châu họ đồng loạt lên án chủ nghĩa bất nhân tàn bạo phi nhân bất nghĩa độc tài đảng trị đã cùng nhau đạp đổ thành trì chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng . và đã chon chặc vỉnh viển đám phân thối QTCS đảng vào tận đáy thùng phân của lịch sử nhân loại đến như lời nói của các lảnh tụ cộng sản đông âu và mẩu qu ốc QTCS LIÊN X Ô ĐÃ TỐ C ÁO VẠCH TRẦN MỌI T ỘI LỞ I CỦA CHỦ NGHỈA CS NÀY MÀ CHÚNG MÀY VẨN KHÔNG NGHE KHÔNG THẤY KHÔNG BIẾT nửa thì tao khẳng định rỏ ràng đầu óc của chúng mày bây giờ bị cộng sản đổ đầy phân chó vào thay nảo khiến chẳng còn lý trí không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính đâu là tà nữa rồi. Hãy cố moi móc tìm tòi cho ra sợi nảo ng ười nào có còn sót lại trong cái đầu đày phân chó của chúng mày mà cố gắng suy nghỉ hãy cố gắng tháo bỏ vòng kim cô cs lết vào các trang mạng tự do đẻ mà học hưởi để mà còn có thể mọc óc trở lại để làm người đừng đẻ cộng sản bịt mắt bưng tai bóp mõm lầm đường lạc lối làm súc vật bốn chân mà phục vụ cho chúng và trên hết là quan thầy đảng chủ tàn dư qtcs châu á của chúng dâng hiến cả thể xác và linh hồn thậm chí đến từng cái phao câu của bà ,mẹ, chị ,em, con g ái của chúng m ày cho mày cũng đ ược cộng sản trưng dụng vì mục tiêu cao cả thiên đường đại đồng vì chân lý mao mác lê vĩ đại nửa


Mẹ cha cái bọn đồng chó đồng rận âm binh lắm mưu nhiều kế. Chúng nó chỉ là lũ sâu mọt bấn nước hại dân đu bám theo tà thuýet mác quỳ lạy lá cờ búa liềm của ngoại bang tôn thờ lủ quan thầy mao mác lê stalin trên cả tổ tiên ông bà cha mẹ chúng cũng như thằng thi nô tố hửu linh hồn thi ca của cộng sản đã thay mặt đảng gào rống THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT mà thôi. Từ cái lũ đày tơ tay sai hồ chí minh đến ĐÁM cẩu nô lê duẩn đem máu xương xác than con dân việt làm vật thí than lót đường cho bọn quan thầy tiến lên thế giới đại đồng M À T ÊN C ẨU N Ô L Ê DU ẨN ĐÃ XÁC T ÍN DÂNG CÔNG LÊN CHO QUAN THẦY TA ĐÁNH ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN X Ô ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC …cho đến cái lũ ký văn tự bán nước như tên nô tài phạm văn đồng rồi lại cái đám nguỹen minh triết xin tình nguyện đem dân tộc làm thằng lính gát cho quan thầy ta gát …..ta thức ……. Tất cả đều là một lũ khốn…. HIỆN NAY TUY quan thầy mẩu quốc qtcs đảng cùng đám con cháu đồng chó đồng rận cs đông âu ĐÃ ra điVĨNH VIỄN VÀO THÙNG PHÂN CỦA LỊCH SỬV NHÂN LOẠI nhưng chúng còn để rơi vãi sót lại đám cẩu nô tay sai bọn đồng chó đồng rận cộng sản treo đầu chuột bán thịt mèo lủ tàn dư giòi bọ ma fia cs châu á khốn nạn thối tha. Chúng nó hết chà đạp quyền con người tước bỏ tự do phỉ nhổ công lý , đòi quản lý đất đai bắt người nông dân muôn đời làm thuê trên mảnh ruộng của chính mình , kích động giáogian xây dựng Nhà thờ quốc doanh đem sư lưu manh cha lựu đạn quản lý hệ thống tôn giáo quốc doanh do đảng điều hành để che mắt thế giới nay lại bóp họng người yêu nước để bịp bợm nhân dân. Chúng nó không có lương tâm trước sự toàn vẹn của lảnh thổ biên cương tổ quốc qua bốn ngàn năm cha ông gìn giử của đất nươc nữa rồi. chúng cam tâm dâng cúng hang ngàn ki lô mét vuông đất đai biên giới phía bắc đem dâng hoàng sa và một nửa trường sac ho quan thầy chúng yên lặng đồng thuận đẻ để bọn tàu mao xây dựng vững chắc thành phố tam sa xác định chủ quyền muôn đời của hán cộng trên lảnh thổ máu thịt của tổ quốc Chúng nó chắc không phải là nòi giống của Việt Nam nữa rồi. Than ôi, trời Nam sao lại đẻ ra những đứa như thế này được chứ. Thật là nhục nhã cho bọn đòng chó đồng rận ĐỒNG ĐẢNG THÚ VẬT CSVN ĐẢNG khốn nạn này. Các người cứ tiếp tục cái sự nghiệp buôn dân bán nước còn đảng còn mình vì lý tưởng cộng sản sẳn sang bán nước , phản bội nhân dân ấy đi. Sẽ có ngày nhân dân trừng trị các người đích đáng. Lũ phản động các người PH ẢI NH ẬN quả báo vậy thôi

• “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Người dân bị đảng lãnh đạo, bị nhà nước quản lý thì không hiểu làm chủ bằng cách nào? --. Mấy triệu xương máu của đồng bào đã hy sinh để có một chế độ độc tài khốn kiếp thếnày sao?

Sáu đặc trưng nêu trên thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta sẽ xây dựng, một xã hội tiến bộ nhất so với các chế độ xã hội đã xuất hiện trước đây. Trong xã hội đó, nhân dân lao động là người chủ chân chính và thực sự của xã hội. Nó chi phối và thể hiện trong toàn bộ thể chế của xã hội, đều hướng vào việc đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đó là sự khác nhau về chất giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó.đảng và nhà nước ta đang làm rất tốt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã chọn cho đất nước mình, thế giới hiện nay thì bọn tư bản đang muốn xóa bỏ hết chế độ XHCN vs biện pháp "diễn biến hòa bình" mà theo mỹ là rất thành công ở chế độ liên bang nga cũ,vì vậy chúng ta nên cảnh giác khi mà Mỹ hiện nay đang dần dần tăng giá trị của mình trong lòng việt nam để chúng dễ thực hiện âm mưu của mình

XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đểu! vết nhơ muôn đời của nhân loại.

Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ:

“Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa!
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”

Nguyễn Hộ người có 55 tuổi đảng, Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương, thủ lãnh của Nhóm Truyền Thống Kháng Chiến, viết trong tập hồi ký Quan Điểm Và Cuộc Sống: “Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Saigòn cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng CSVN. Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ, Nguyễn Văn Đào, anh ruột, Đại Tá QĐNDVN, hy sinh ngày 9/1/1966 tại Củ Chi, và vợ tôi Trần Thị Thiệt bị bắt và chết tại Tổng Nha Cảnh Sát Sài gòn vào tết Mậu Thân 1968 nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng: Cộng Sản Chủ Nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sĩ nhục” (nguồn: Wikipedia)

Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, nguyên Đại Sứ Cộng Sản Hà Nội tại Liên Sô, ghi lại tính tàn độc và lưu manh của Đảng Cộng Sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956: “Giết oan hàng trăm ngàn người, đầy ải hàng triệu người, làm cho đạo lý suy đồi luân thường đảo ngược. Tại cuộc mít tinh tối 29/10/1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12 nghìn cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi! Con số đó đúng hay không, ai mà biết được! Tóm lại, những con số về người bị thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác định được.

Dù thế nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại“ (Đừng Quên Bài Học Cải Cách Ruộng Đất Nửa Thế Kỷ Trước)
Trung Tướng Trần Độ, Cựu Phó Chủ Tịch Quốc Hội, viết: “Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhụcnhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”
(Nguồn: Trần Độ- Nhật Ký Rồng Rắn)

Hoàng Minh Chính gia nhập đảng từ năm 1939, Phó Viện Trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc kiêm Viện Trưởng Viện Triết học Mác-Lênin trong một bài phát biểu đã than thở rằng “Người dân dưới chế độ cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma thực dân đế quốc. Ngay cả thời kỳ nô lệ, người dân ai muốn ra báo cũng chỉ cần nộp một giấy xin phép và bản lưu chiểu. Điển hình là cụ Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp xử 13 năm tù về tội chống Pháp và bị đầy ra Côn Đảo từ năm 1908 đến năm 1921 mới được trả tự do. Khi mãn hạn tù cụ được thả về Huế, tại đây, cụ đắc cử dân biểu năm 1926, rồi được cử làm Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ và đứng ra xuất bản tờ báo Tiếng Dân. Một người bị tù vì tội chống thực dân còn được thực dân cho ra báo trong khi đó một người từng nắm giữ chức Phó Chủ Tịch Quốc Hội của chế độ mà xin phép ra một tờ báo cũng không được“.
(nguồn: Wikipedia)

Trần Lâm sinh năm 1925 vào đảng năm 1947, Vụ phó Ủy Ban Kế Hoạch Nhà nước, thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, đã viết trong bài “Những dòng suy nghĩ từ Đại hội đến Quốc hội” số tháng 9/2007: “Đảng thì luôn nói Quốc hội là của dân, do dân, vì dân. Người hiểu biết trong dân thì coi Quốc hội là bù nhìn. Đảng và Nhà nước tổ chức bầu cử, biết đây là kiểu dàn dựng, nhưng cứ làm“.

Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVN, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước… Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền, dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỷ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức”.

Nguyễn Khải, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS:

- Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo. (tu-tuong va loi-song cua nguoi Viet do tu Chanh Quyen ma ra)…
(1 nguoi co personality & characteristic… Same thing for a government or a country… EACH HAS IT’S VALUE.)

Nguyễn Văn Trấn, Chỉ Huy Trưởng Kiêm Bí Thư Quân Ủy Quân Khu 9 (1947), Chủ Nhiệm Văn Phòng Phó Thủ Tướng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kế Hoạch Thống Nhất Toàn Quốc (1962-1974):
“Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay, thật nói không hết“.

Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng và là chủ tịch Quốc Hội từ 2001 đến 2006, có lúc đã hy vọng lên làm Tổng Bí Thư, trong một bài phỏng vấn mới xuất hiện trên mạng lưới Tuần Việt Nam xuất bản trong nước đã nói: “Đảng đã mắc phải lỗi hệ thống và đã sai lầm ngay từ nền tảng”. Ông giải thích: “Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình”.

CNXH là ước mơ không tưởng của nhân loại. Trên bình diện toàn thể xã hội loài người cũng không thể có CNXH bởi cái hạn chế đã ngự trị tất cả các dân tộc trong lợi ích ngắn hạn.Ở nước ta sẽ không bao giờ có được CNXH bởi nền tảng của ta là tủin mủn, hẹp hòi ích kỷ từ tư duy cho tới lối sông. "Tới hết thế kỷ này không biếtt ta có xây dựng được CNXH hay không" (Nguyễn Phú Trọng.

Xã hội chủ nghĩa là một xã hội tiên tiến, trong xã hội này con người được tự do phát triển toàn diện. Bước vào quá trình hội nhập chung ta còn gặp rất nhiều những khó khăn , thử thách đặt ra , chính vì vậy mà rất cần có sự đồng lòng , chung tay của cả nước để vượt qua những khó khăn đó , đưa đất nước đi lên phát triển

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do nhân dân làm chủ. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Tôi cho rằng :Đây là một bài viết hài hước tuyệt vời nhất.Đọc xong rất khó có ai có thể nhịn được ...cười!
Ngay cả các đ/c tổng bí thư của chúng ta qua mấy kỳ đại hội cũng chưa thể hình dung được CNXH là thế nào mà một chú "vô danh tiểu tốt học vẹt nói leo" mà cũng dám vẽ ra thế nào là XHCN !
Có lẽ hàng vạn nhà lý luận của toàn bộ hệ thống các nước XHCN Đông Âu ngày trước rất nên " thỉnh" mấy nhà lý luận nhà quê xứ An nam lúa nước về để dạy cho họ thế nào là XHCN chăng ?
He..he...!
Thôi hãy tỉnh giấc AQ để hướng vào thực tiễn :Hãy cố làm sao để xây dựng một nước VN Dân giàu -Nước mạnh -Dân chủ-Công bằng và Văn minh đã là phúc...bảy mươi đời cho dân tộc rồi!

TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.

Thằng chủ blog này được trả bao tiền để lừa đảo dân vậy. Nói xuyên tạc vậy mà không biết ngượng mồm à. Ai còn tin mày ngoài những thằng ngu ko bao giờ ra đường?

tôi đang nghe phải làm chứng như thế nào tôi đã trở lại chồng tôi, chúng tôi kết hôn hơn 9 năm và đã nhận hai trẻ em. điều đã diễn ra tốt đẹp với chúng tôi và chúng tôi luôn hạnh phúc. cho đến một ngày chồng tôi bắt đầu hành xử một cách tôi không thể hiểu, tôi đã rất bối rối bởi cách anh đối xử với tôi và những đứa trẻ. cuối tháng đó anh không về nhà một lần nữa và ông gọi tôi là anh ấy muốn ly hôn, tôi hỏi anh ta những gì đã tôi làm sai để xứng đáng với điều này từ anh ấy, tất cả các ông đã nói là ông muốn ly hôn rằng anh ghét tôi và không muốn nhìn thấy tôi một lần nữa trong cuộc đời mình, tôi đã tức giận và thất vọng cũng không biết phải làm gì, tôi bị ốm hơn 2 tuần vì việc ly hôn. tôi yêu anh ấy rất nhiều ông tất cả mọi thứ với tôi mà không có anh cuộc sống của tôi là không đầy đủ. tôi đã nói với em gái tôi và cô ấy nói với tôi liên hệ với một thần chú, tôi không bao giờ tin vào tất cả đúc này chính tả của một điều. tôi chỉ muốn thử một cái gì đó nếu sẽ đi ra khỏi nó. tôi liên lạc với Tiến sĩ okojie cho sự trở lại của chồng tôi với tôi, họ nói với tôi rằng chồng tôi đã được thực hiện bởi một người phụ nữ, cô ấy bỏ bùa anh đó là lý do tại sao anh ghét tôi và cũng muốn chúng tôi ly hôn. sau đó họ nói với tôi rằng họ phải bỏ bùa anh rằng sẽ làm cho anh ta trở về với tôi và những đứa trẻ, họ địa vị chính tả và sau 1 tuần chồng tôi gọi tôi và anh nói với tôi rằng tôi nên tha thứ cho anh, anh bắt đầu để xin lỗi trên điện thoại và nói rằng anh vẫn sống với tôi rằng ông không biết những gì xảy ra với anh rằng anh để lại cho tôi. đó là câu thần chú mà ông Tiến sĩ okojie đẳng cấp trên ông rằng làm cho anh ta trở lại với tôi ngày hôm nay, tôi và gia đình của tôi bây giờ là hạnh phúc ngày hôm nay. cảm ơn bạn Tiến sĩ okojie cho những gì bạn đã làm cho tôi tôi sẽ có được gì ngày hôm nay nếu không cho phép tuyệt vời của bạn. tôi muốn bạn bè tôi, những người đang đi qua tất cả các loại tình yêu này vấn đề của việc trở lại của chồng, vợ, hoặc bạn trai cũ và bạn gái liên hệ với drokojiehealinghome@gmail.com. và bạn sẽ thấy rằng vấn đề của bạn sẽ được giải quyết mà không cần bất kỳ sự chậm trễ. ông là chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề khác bao gồm:
(1) Nếu bạn muốn cũ của bạn trở lại.
(2) nếu bạn luôn luôn có những giấc mơ xấu.
(3) Bạn muốn thăng tiến trong văn phòng của bạn.
(4) Bạn muốn phụ nữ / đàn ông chạy sau khi bạn.
(5) Nếu bạn muốn có một đứa trẻ.
(6) Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính.
(7) Nếu bạn muốn chữa bệnh HIV AIDS
liên lạc với anh ngay bây giờ cho giải pháp trước mắt của bạn
vấn đề trên Drokojiehealinghome@gmail.com
cảm ơn bạn

Đúng vậy, hãy tự tin vì Marx đã đúng: Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết!

http://www.zeronews.us/2013/08/marx-ung-chu-nghia-tu-ban-ang-giay-chet.html

Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày thêm xuân.
Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng từ nền tảng chủ nghĩa Mác, Lê nin, kết hợp với những tinh hoa của truyền thống dân tộc

Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây là một mô hình kinh tế xã hội điển hình và tiên tiến mà đất nước và lịch sử dân tộc đã lựa chọn và đi theo. Ở đó có sự tự do, dân làm chủ và cuộc sống ấm no hạnh phúc mà không bị bóp chẹt hay áp bức bởi ai bởi quyền làm chủ của nhân dân là điều không thể bàn cãi. Chỉ có những khối đầu của bọn chống đối, vì ngai vàng cai trị của chúng mất đi chúng mới quay lưng lại chống đối và xuyên tạc về đường đi lên của dân tộc.

-
xin chào

Bạn có cần một khoản vay hiện nay cho doanh nghiệp của bạn? bạn đang nhầm lẫn
về việc trả hết nợ? hay bạn cần phải mua một căn nhà, xe hơi, thiết bị
hoặc thậm chí là một nguồn vốn để tài trợ cho các dự án của bạn? sau đó lo lắng không có
hơn cho Vider nhà an toàn là ở đây để làm cho mọi việc dễ dàng hơn và nhanh hơn cho
bạn có quá trình và dịch vụ của chúng tôi dễ dàng.
   chúng tôi cung cấp tài trợ với lãi suất thấp 3% cho các cá nhân,
các công ty và các tổ chức, bằng số tiền tối thiểu là $ 20,000.00 để
số tiền tối đa $ 40,000.000.00. Áp dụng rất dễ dàng chỉ email
chúng tôi tại email văn phòng của chúng tôi (vidersafehomes@yahoo.com) để biết thêm
chi tiết và quá trình ứng dụng.

Họ và tên:
Số tiền vay:
Quốc gia:
Thời gian:
Nghề nghiệp:
Số điện thoại:


chúng tôi rất mong được cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng...

chúng ta sẽ tiến tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

có thể nói, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo, trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, Việt Nam đã là điểm sáng về thành tựu xóa đói, giảm nghèo.

có thể thấy rằng, ngày nay, khi mà nhân loại đang tiến tới thời đại kinh tế tri thức thì những tiêu chí của chủ nghĩa xã hội có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực, mặc dù, thời gian có thể phải nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm, thực tiễn trên đây cũng là cơ sở để lý giải về mối quan hệ gắn kết giữa yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội.

Chúc mừng tất cả các bạn tôi là Luz từ các tiểu bang, khi tôi cần một khoản vay trong suốt 3 năm trở lại tôi đã bị lừa bởi $ 14,500.00 bởi một số người cho vay ở Đức Nhưng khi tôi áp dụng từ Thiên Chúa này sợ người đàn ông gọi ông James Ben cho vay ông giúp tôi với khoản vay $ 150.000.000 mà tôi đã được cần không có bất kỳ dấu vết của hoạt động lừa đảo tôi sẽ tư vấn cho bạn liên hệ với email này: jamesben614@gmail.com để biết thêm thông tin ...

Đăng nhận xét

Người hâm mộ

 
Chia sẻ